Předmět: Psychologie vývojová

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vývojová
Kód předmětu KPP/PSV-Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývojová psychologie. Místo vývojové psychologie v systému psychologických věd; význam pro pedagogiku. Vývojové teorie. 2. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální, socio-kulturní, autoregulace; vnitřní a vnější determinanty. Vývojové změny. Principy vývoje. Věkové zvláštnosti. Linie vývoje. Bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn. Mezníky a etapy vývoje osobnosti - periodizace. Akcelerace ve vývoji. Různá pojetí periodizace vývoje lidské osobnosti. 3. Teorie periodizace vývoje. Psychosexuální vývoj v jednotlivých obdobích života dle teorie S. Freuda. Psychosociální vývoj v jednotlivých obdobích života dle teorie E. H. Eriksona. 4. Teorie periodizace vývoje. Vývoj poznávacích procesů v jednotlivých obdobích života dle teorie J. Piageta. Vývoj morálního usuzování a jednání v jednotlivých obdobích života dle teorie L. Kohlberga. 5. Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období - vývojové zvláštnosti. Frustrace, subdeprivace, deprivace; sensitisace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowlbyho koncept bazálního bezpečí; Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Význam přechodových objektů z hlediska emancipace a separace. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte. 6. Vývoj a význam dětské hry a hračky v jednotlivých obdobích vývoje. Vývoj a význam pohádek v jednotlivých obdobích vývoje. 7. Vývoj a význam dětské kresby v jednotlivých obdobích vývoje. 8. Vývoj řeči a komunikačních schopností v jednotlivých obdobích vývoje. 9. Předškolní věk. Význam širší rodiny; význam předškolní výchovy a pobytu mezi vrstevníky. Poruchy v psychosociálním vývoji dítěte předškolního věku. 10. Školní zralost a připravenost. Socializační funkce školy a dětského kolektivu. 11. Mladší školní věk: vývojové úkoly, věkové zvláštnosti, specifika období. Úloha učitelky v procesu vývoje osobnosti žáka mladšího a středního školního věku. 12. Střední školní věk. Prepuberta. Akcelerace vývojových projevů. 13. Dospívání; puberta, adolescence; bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; specifika tranzitorního vyvojového období; obvyklé příčiny psychosociálních poruch ve vývoji a jejich projevy. 14. Časná dospělost. Přijetí rodičovské role. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje orientaci ve vývojových úkolech a zvláštnostech jednotlivých období ontogeneze se zaměřením na období dětství, období přechodu do základní školy, období mladšího a středního a následně prepubescentního a pubescentního věku. Témata přednášek jsou podrobněji studována v navazujících cvičeních.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Studium a vypracování kritické analýzy doporučených odborných textů. Vypracování charakteristiky osobnosti vybraného žáka 1. stupně základní školy. Absolvování písemného testu a následné ústní zkoušky.
Doporučená literatura
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0076-5.
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4.
 • BOWLBY, J. Ztráta: Smutek a deprese. Praha: Portál, 2013.
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HOSKOVCOVÁ, S. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1424-8.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0096-5.
 • KLUSÁK, M. Morální vývoj školáků a předškoláků. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2325-2.
 • KREISLOVÁ, Z. Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80- 247-2038-.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
 • PIAGET, J., INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.
 • PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-2460-924-9.
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0651-4.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1258-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr