Předmět: Seminář z psychologie ke SZZK

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář z psychologie ke SZZK
Kód předmětu KPP/PSZK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na SZZ z psychologie. To znamená zopakovat s nimi a systematizovat učivo z psychologických disciplín. Studenti by měli být schopni své pedagogické působení na žáky zdůvodňovat poznatky psychologickými, a to jak z oblasti psychologie osobnosti, psychopatologie a vývojové psychologie, tak také z oblasti psychologie sociální a pedagogické.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá syntézou poznatků z psychologie.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář z psychologie ke SZZK 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
  • ATKINSONOVÁ, R. aj. Psychologie. Praha : Portál, 2002..
  • ČÁP, J. - MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001..
  • LANGMEIER, J. - KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr