Předmět: Průřezová témata

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Průřezová témata
Kód předmětu KPP/PTE-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Průřezová témata jako nedílná součást kurikula (smysl a pojetí průřezových témat v základním vzdělávání, cíle a obsah průřezových témat v RVP ZV, formativní funkce průřezových témat v základním vzdělávání, vztah průřezových témat ke vzdělávacím oblastem). 2. Formy implementace průřezových témat do školních vzdělávacích programů (průřezové téma jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, jako samostatný předmět, projekt apod.). 3. Očekávané výstupy a vzdělávací obsah průřezových témat v primárním vzdělávání. 4. Metody a formy průřezových témat na 1. stupni ZŠ (specifika výuky průřezových témat na 1. stupni ZŠ, metody receptivních a produktivních činností v rámci průřezových témat na 1. stupni ZŠ). 5. Metody a formy průřezových témat na 1. stupni ZŠ (průřezová témata a klíčové kompetence).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti si osvojí znalosti o cílech a obsahu průřezových témat a ujasní si smysl zařazení průřezových témat do základního vzdělávání. Seznámí se s různými variantami didaktického ztvárnění průřezových témat v kurikulu základní školy a upevní si kompetence pro jejich realizaci na 1. stupni ZŠ. V praktických cvičeních si vyzkouší projektování obsahu průřezových témat v ŠVP a v učebních osnovách na 1. stupni ZŠ. Součástí praktických cvičení bude též příprava, realizace a reflexe příkladů výukových aktivit pro vybrané tematické okruhy jednotlivých průřezových témat.
Student bude schopen: 1. rozumět základním konceptům z oblasti průřezových témat 2. aplikovat získané poznatky a dovednosti při zařazování a realizaci průřezových témat v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z primární pedagogiky a psychodidaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, plnění průběžných úkolů, prezentace, aktivní účast v diskusích k odborným tématům na základě kritické analýzy literatury, seminární práce, test.
Doporučená literatura
 • Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. ISBN 978-80-87000-76-2.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.
 • KALÁBOVÁ, N. Osobnostní a sociální výchova: praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-091-8.
 • KOCOUREK, J., MOREE, D., TVRĎOCHOVÁ, D. Multikulturní výchova: praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-86307-75-6.
 • MACHATÝ, R., RÁČKOVÁ, M. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-86307-77-0.
 • MAŇÁK, J., JANÍK T., ŠVEC, V. Kurikulum v současné škole. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-175-1.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. . Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1236-5.
 • STAŇKOVÁ, B., KOSINA, M., STRCULOVÁ, V. Výchova demokratického občana: praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-095-6.
 • STRCULOVÁ, V., ed. Mediální výchova: [praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ]. Praha: Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307-74-9.
 • STRCULOVÁ, V., MACHATÝ, R. Environmentální výchova: [praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ]. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-86307-76-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr