Předmět: Práce se vztahy v dětské skupině

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Práce se vztahy v dětské skupině
Kód předmětu KPP/PVD-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu. Vztah předmětu k sociální psychologii. 2. Základní témata sociální psychologie a jejich aplikace na dětskou skupinu - agrese, skupinová konformita, sociální facilitace, sociální zahálení. Základní znaky malé sociální skupiny. 3. Skupinová dynamika v dětské třídě. Specifika malé sociální skupiny dětí v předškolním vývojovém období. 4. Ovlivňování skupinové dynamiky v dětské skupině prostřednictvím řízených skupinových her - základní principy, tvorba skupinového programu (zahájení, pravidla, rozehřívací aktivita, jádrová aktivita, reflexe, závěr). 5. Základní typologie skupinových her, vhodné pro děti předškolního věku (rozehřívací, jádrové, relaxační). Možnosti reflexe her u dětí předškolního věku. Typologie her podle cíle (rozvoj empatie a prosociálního chování, spolupráce ve třídě, zvládání agrese, komunikace). 6. Sebezkušenostní část - rozehřívací aktivity. 7. Sebezkušenostní část - rozehřívací aktivita, jádrová aktivita (komunikace, spolupráce, empatie, agrese), reflexe (nácvik). 8. Realizace vlastních návrhů skupinových her, nácvik ve skupině. 9. Shrnutí, reflexe získaných dovedností pro práci se vztahy v dětské skupině.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipován tak, aby student byl schopen se orientovat v kontextu základních sociálně-psychologických jevů ve skupině; ovládal základní terminologii a porozuměl základním procesům a jevům z oblasti sociální psychologie aplikovaných na dětskou skupinu v předškolní výchově a na vztah učitel-dětská skupina v předškolní výchově (individuální sociální chování, interpersonální sociální chování, skupinové sociální chování); uměl vhodně ovlivňovat dynamiku dětské skupiny a vhodně intervenovat tak, aby podporoval žádoucí chování (prosociální chování ve skupině, komunikace ve skupině, kooperace); byl schopen reflektovat svoji roli učitele a práci s dětskou skupinou z hlediska sociální psychologie (význam postojů, sociální percepce, atribuce v práci učitele).
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Práce se vztahy v dětské skupině 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních minimálně 80 %. Vypracování projektu - návrh a možnost realizace dvou skupinových her, záznam z realizace včetně reflexe a sebereflexe dění na skupině. Ústní pohovor.
Doporučená literatura
  • HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-5612-4.
  • HERZIG, S., LANGE-WANDLING, A. 111 nápadů pro celý školní rok. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0500-3.
  • NEUMAN, J., HERMOCHOVÁ, S. Nejlepší hry do kapsy. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0468-8.
  • SMITH, CH. Třída plná pohody: 162 her zaměřených na spolupráci a k citlivému jednání. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-903-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr