Předmět: Psychologické vedení skupiny

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologické vedení skupiny
Kód předmětu KPP/PVS-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Skupinová dynamika a fáze vývoje skupiny. 2. Práce se skupinou podle metodiky Project Adventure. 3. Aktivity pro rozvíjení skupiny v jednotlivých vývojových fázích. 4. Aplikace Kolbova cyklu učení do práce s aktivitami. 5. Metodika a dramaturgie volnočasových her. 6. Prázdninová škola Lipnice. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elerning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenta znalostním i dovednostním zázemím pro práci s malými sociálními skupinami. Studenti se naučí připravovat vlastní programy pro rozvíjení skupiny podle vybraných metodik prožitkové pedagogiky (zejména metodiky dobrodružné výchovy). Získají přehled o aktivitách, které lze používat v jednotlivých fázích vývoje skupiny a naučí se s nimi pracovat podle zásad Kolbova cyklu učení.
Student bude schopen: rozumět fázím vývoje skupiny samostatně a metodicky vést skupinu vytvářet volnočasové na prožitek zaměřené aktivity aplikovat Kolbův cyklus učení do práce se skupinou popsat historii a současnost Prázdninové školy Lipnice
Předpoklady
Základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních. Zpracování, prezentace a obhajoba (před skupinou) zvolené prožitkové aktivity (hry).
Doporučená literatura
 • Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-506-6.
 • ČINČERA, Jan. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007..
 • GREENAWAY, R. Active Reviewing Guide: how to facilitate active learning [online]. Dostupné z: http://reviewing.co.uk.
 • HILSKÁ, V., ed. Zlatý fond her IV. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0.
 • HRKAL, J., HANUŠ, R., eds. Zlatý fond her II. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-923-1.
 • KUTÝ, J., JŮZA, Š. Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2002.. ISBN 978-80-903969-1-3.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Vyd. 6. Praha: Portál.. 2011. ISBN 978-80-7367-910-1.
 • REITMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007..
 • SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ, D., ed. Zlatý fond her III. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0394-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr