Předmět: Psychologie výchovy a vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie výchovy a vzdělávání
Kód předmětu KPP/PVV-P
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Socializace dítěte v rodině - rodinné prostředí, výchovné interakce, výchovné působení a jeho vztah k projevům žáka ve škole 2. Kognitivní vývoj - vnímání, myšlení, řeč a jejich vývoj, Piagetova teorie vývoje, Eriksonova teorie vývoje, Vygotského teorie vývoje 3. Inteligence a učení - definice, struktura, rozvoj 4. Mimointelektové předpoklady učení - paměť, pozornost, motivace, volní vlastnosti, emoce, sebehodnocení 5. Učení - druhy, teorie, učící se subjekt, proces učení a jeho řízení 6. Dětská pojetí, poznatkové systémy, učební styly - pedagogický konstruktivismus, kognitivní styly, styly učení, taktiky a strategie učení, přístupy k učení, možnosti ovlivňování 7. Osobnost pedagoga - vlastnosti pedagoga, atribuce, subjektivní soudy, stres v povolání pedagoga 8. Krize a krizové řízení - psychosociální stres, obtížné životní situace, krize, jejich dělení dle možné příčiny vzniku (krize vzniklé v důsledku nezvládnutých životních změn, problémy související s osamostatňováním se od rodičů, problémy související s hledáním identity, krize traumatické), rozpoznání hrozící krizové situace, průběh psychické krize (jednotlivé fáze), možnosti a meze zvládání krizových situací pedagogem, možnosti spolupráce pedagoga s odborníky pomáhajících profesí 9. Diagnostika prováděná pedagogem - soudobé pojetí pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky v ČR, etické a právní otázky pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky v ČR 10. Vybrané metody pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky - anamnéza, rozhovor, pozorování, dotazník Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 94 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá psychologií vyučování a výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vyučování a výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalsotmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací ze základní anebo doporučené literatury, přičemž alespoň 1 publikace bude ze souboru základní literatury. Každá analýza má být zpracována v rozsahu nejméně 4 stran strojopisu. Vykonání zkoušky je podmíněno získáním zápočtu a orientace v prostudované problematice v rozsahu sylabu k tomuto předmětu. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním získaných znalostí v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti.
Doporučená literatura
 • FONTANA, D., BALCAR. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 • HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času : současné trendy.. Praha, Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, 2002. ISBN 80-246-0181-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr