Předmět: Psychologie výchovy a vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie výchovy a vzdělávání
Kód předmětu KPP/PVV-S
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Místo vývojové psychologie v systému psychologických věd; význam pro pedagogiku. Faktory podmiňující vývoj lidské psychiky. 2. Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Frustrace, subdeprivace, deprivace; senzitizace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowblyho koncept bazálního bezpečí; teorie připoutání (attachment), typy připoutání; Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Význam přechodových objektů z hlediska emancipace a separace. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte. Význam dětské hry; hraček a pohádek. Vývojová stádia hry a kresby. 3. Předškolní věk a význam širší rodiny; význam předškolní výchovy. Poruchy v psychosociálním vývoji u dítěte předškolního věku. Rozumový, volní a morální vývoj dítěte (Piagetova a Kohlbergova teorie - možnosti využití při výchově a vzdělávání). Připravenost dítěte na plnění školních nároků a požadavků. Vývoj osobnosti a socializační funkce školy. Možné problémy při zahájení školní docházky. Dětská přátelství. 4. Mladší a střední školní věk: vývojové úkoly a jejich zvládání. 5. Dospívání; prepuberta, puberta, adolescence: bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; obvyklé příčiny psychosociálních poruch a jejich projevy. Adolescentní krize a její zdárné překonání. Příprava dospívajícího na povolání a možná úskalí. Přátelské a milenecké vztahy (intimita a osamělost). 6. Časná dospělost a předpoklady úspěšné terciární socializace. Přijetí partnerské a rodičovské role. Generativita a stagnace. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje. 7. Různá pojetí periodizace vývoje lidské osobnosti - kritické srovnání. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; teorie morálního vývoje L. Kohlberga; psychosexuální teorie S. Freuda; neoanalytické pojetí a psychosociální teorie E. H. Eriksona.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět posluchačům poskytne přehled o mnohostranné podmíněnosti průběhu duševního vývoje člověka, jeho základních etapách a možných vývojových problémech. Pozornost je věnována nejenom časným fázím ontogeneze lidské psychiky, ale rovněž psychologickým otázkám souvisejícím s časnou a střední dospělostí, rodičovstvím, problematikou zralého věku a také významu aktivního stáří.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4.
 • ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-380-8.
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • FRANZ, M. L. Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie.. Praha - Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0863-1.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0096-5.
 • KAST, V. Otcové ? dcery, synové ? matky: práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0401-5.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.
 • PIAGET, J., INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0651-4.
 • SMÉKAL, V. a kol. Dítě na prahu dospívání.. Brno: Barrister & Principal., 2004. ISBN 80-86598-84-5.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • Vágnerová, M. Vývojová psychologie II. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr