Předmět: Praxe 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Praxe 1
Kód předmětu KPP/PX1-P
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
Praxe 1 musí studenti absolvovat v roli pozorovatele nejméně pět náslechových vícehodinových bloků ve školních družinách, školních a sportovních klubech, domech dětí a mládeže, vybraných partnerských institucích neformálního vzdělávání (vzdělávací oddělení muzeí, galerií) pod vedením svého tutora. V rámci pedagogické praxe se zaměřují na pozorování a analýzu pedagogických činností a výchovně-vzdělávacích programů v oblasti výtvarné, hudební, jazykově-literární, dramatické, tělesné, environmentální či mediální výchovy. Pedagogickou praxi reflektují studenti s tutorem v rámci cvičení a kolokvií. Reflektivní pojetí praxe vyžaduje konzultace s tutorem a společná kolokvia ve skupině k náslechovým hodinám. Dále je vyžadováno vedení portfolia k praxi, které obsahuje náslechové záznamy a rozbory k jednotlivým ukázkám aktivit v rámci pedagogické praxe zkušených pedagogů. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Samotná praxe studenta má stejný rozsah jako v prezenčním studiu. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 90 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu Praxe 1 je seznámení studentů se šíří pedagogickou praxí neformálního vzdělávání. V rámci předmětu Praxe 1 musí studenti absolvovat v roli pozorovatele nejméně pět náslechových vícehodinových bloků ve školních družinách, školních a sportovních klubech, domech dětí a mládeže, vybraných partnerských institucích neformálního vzdělávání (vzdělávací oddělení muzeí, galerií) pod vedením svého tutora.
cílem semináře je získání pedagogických kompetencí, praktických dovedností a pedagogických znalostí
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

vedení portfolia k praxi, ústní kolokvium k reflexi praxe
Doporučená literatura
 • HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J. Školní družina.. Praha-Portál, 2003. ISBN 80-7178-751-5.
 • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0628-6.
 • PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B. Pedagogika volného času. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-423-6.
 • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • PÍŠOVÁ, M. et al. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5744-9.
 • SVOBODA, B. Pedagogika sportu. 2. vyd.. Praha - Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1358-1.
 • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
 • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr