Předmět: Průběžná praxe v MŠ 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Průběžná praxe v MŠ 2
Kód předmětu KPP/PX2-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci předmětu studenti realizují pravidelně (1x týdně) hospitace a náslechy ve vybrané mateřské škole a připravují se na vlastní pedagogické činnosti s dětmi. Student získává orientaci v každodenních provozních záležitostech MŠ, pozoruje v praxi profesní kompetence učitelky MŠ, zvyšuje vlastní pedagogicko-psychologickou i metodickou připravenost pro tvorbu příprav i pro samostatné vedení pedagogických činností s dětmi. Pozorovanou problematiku i počáteční samostatné pedagogické činnosti student reflektuje se cvičným učitelem a s vedoucím praxe a osvojuje si metody hodnocení vlastních pedagogických činností.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Individuální konzultace
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je navázat na dosavadní formy praxe a prohloubit přímou zkušenost s oborem.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět základním jevům v praxi mateřských škol 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 3. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z oblasti pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních a pravidelné průběžné odborné praxi v mateřské škole, vedení pedagogického deníku, rozprava o tématech pozorovaných v průběhu praxe, analýza pozorované problematiky.
Doporučená literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT.
 • KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J., SYSLOVÁ, Z. Individualizace v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0812-9.
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • SPILKOVÁ, V., HEJLOVÁ, H., eds. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku: vývoj po roce 1989 a perspektivy: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-486-0.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
 • SYSLOVÁ, Z., ed. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7881-9.
 • SYSLOVÁ, Z., CHALOUPKOVÁ, L. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7882-6.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.
 • SYSLOVÁ, Z. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8475-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr