Předmět: Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZ 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář z pedagogiky a psychologie ke SZZ 1
Kód předmětu KPP/PZK1E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základy obecné psychologie. 2. Základy vývojové psychologie. 3. Základy sociální psychologie a psychologie osobnosti. 4. Základy didaktiky a psychodidaktiky. 5. Základy obecné pedagogiky. 6. Základy školní pedagogiky. 7. Vybrané aktuální otázky současné pedagogické praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 92 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět připravuje studenty k integraci poznatků, dovedností a klíčových kompetencí potřebných k SZZ z pedagogiky a psychologie.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuej základními znalostmi z pedagogiky, didaktiky, psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BERTRAND, I. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998..
 • CAMPBELL, J.R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí? Praha : Portál, 2001..
 • ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007..
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003..
 • FOŘTÍK, V., FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha : portál, 2007..
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál, 2004..
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2003..
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha : Grada, 2007..
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní (pedagogicko- psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi). Praha : PedF UK, 2005..
 • HŘÍBKOVÁ, L. Základní témata problematiky nadaných. Praha : JAK, 2007..
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002..
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Praha : Karolinum 2001..
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál 1997..
 • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada 2008..
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001..
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování. Praha : Portál, 2001.
 • KOLÁŘ, Z.; ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha : Grada 2005..
 • KUSÁK, P. - DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie, A, B. Olomouc: Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta, 2000..
 • MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno : Masarykova univerzita 1997..
 • MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno : Masarykova univerzita 1997..
 • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998..
 • MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha : Portál 1995..
 • PELIKÁN. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, 1995..
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál 2001..
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997..
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV 1999..
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál 1999..
 • SPILKOVÁ, V. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno : Paido, 2004..
 • STUCHLÍKOVÁ, I. (ed.). Zvládání emočních problémů školáků. Portál: Praha, 2005..
 • ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Rómů. Praha : Grada, 2001..
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada 2007..
 • VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Praha : Grada, 2005..
 • VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno : Paido 2004..
 • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada 2008..
 • WALTEROVÁ, E. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004. 1+2 díl..
 • ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika individuální vzdělávací program. Praha : portál 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr