Předmět: Reedukace uměním

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Reedukace uměním
Kód předmětu KPP/REE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Využití tvořivé narativity učitelem pro podporu osobnostního rozvoje žáků (vyprávění léčivých příběhů, v nichž je zakódován problém dítěte do příběhu o pohádkových bytostech). 2. Kontexty využití léčivých příběhů: potíže dítěte související se specifickými poruchami učení, vývojovými poruchami, duševními a fyzickými onemocněními. 3. Kontexty využití léčivých příběhů: potíže dítěte související s jeho sociálním prostředím (rodina, třída). 4. Kontexty využití léčivých příběhů: podpora zdravé sociální dynamiky a třídního klimatu. 5. Kontexty využití léčivých příběhů: podpora rozvoje osobnosti a charakterových ctností (laskavost, tolerance, vstřícnost, spravedlnost). 6. Využití expresivní malby pro uvolnění napětí, emoce ve výtvarném díle. Dynamická kresba skupiny. 7. Tvořivá dramatizace - dramatické ztvářnění léčivého příběhu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je přiblížit studentům, jak nejrůznější techniky využívané v umění, zejména literárním, ale i dramatickém, výtvarném, hudebním, mohou být využity k reedukaci u dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, poruchy chování, sociální znevýhodnění, náročné životní situace).
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Reedukace uměním 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast studentů na cvičeních. Vypracování kritické analýzy odborného textu. Vytvoření léčivého příběhu pro konkrétní dítě. Vypracování praktického úkolu - využití výtvarného díla v reedukaci. Ověření znalostí v diskuzi při osobním setkání v malých skupinách.
Doporučená literatura
 • BENIČKOVÁ, M. Muzikoterapie a edukace. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-4238-0.
 • EICHLEROVÁ, I., HAVLÍČKOVÁ, J. Logopedické pohádky. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1151-8.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0645-3.
 • SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH S., et al. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0876-1.
 • ŠIKULOVÁ, R., RYTÍŘOVÁ, V. Pohádkové příběhy pro hravé učení. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1361-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr