Předmět: Reedukace uměním

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Reedukace uměním
Kód předmětu KPP/REEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je ukázat studentům, jak nejrůznější techniky využívané v umění (výtvarném, hudebním, dramatickém, literárním) mohou být využity k reedukaci u dětí s různými specifickými potřebami (specifické poruchy učení, poruchy chování).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá možnostmi využití umění při reedukaci žáků se specifickými potřebami učení a chování.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Reedukace uměním 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi ze sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce - vlastní projekt využití výtvarného díla v reedukaci 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie. Praha: Portál, 1998..
  • MORENO. Rozehrát svou vnitřní hudbu, Praha : PORTÁL, 2005..
  • NEWMAN. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením, Praha : PORTÁL, 2004..
  • PESESCHKIAN. Příběhy jako klíč k dětské duši, Praha : PORTÁL, 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr