Předmět: Rozvoj tvořivosti žáků

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Rozvoj tvořivosti žáků
Kód předmětu KPP/RTZPE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
  • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vzdělávací programy z hlediska tvořivosti učitelů a žáků. Tvořivost v rámci přímého a nepřímého vyučování. Tvořivost jako soubor dispozic. Rysy tvořivosti. Rozvoj tvořivosti v rámci osvojování vědomostí a dovedností. Práce s myšlenkovými operacemi a pojmy - myšlenkové operace (analýza-syntéza, indukce-dedukce, analogie apod.) a příklady jejich využití ve vyučování a při řešení problémových situací. Metody rozvíjející tvořivost ve vyučování - diskusní, heuristické, situační, inscenační, didaktické hry. Tvořivost a problém redukce ve vyučování. Redukce jako metoda.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Prezentace práce studentů
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 108 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s teoriemi tvořivosti a rozvíjí pedagogickou tvořivost studentů.
Student bude schopen: rozumět roli tvořivosti ve vyučování aplikovat metody rozvíjející tvořivost v edukačním procesu
Předpoklady
Znalosti z obecné pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Vytvoření projektu tvořivé vyučovací jednotky, která bude prezentována na semináři.
Doporučená literatura
  • FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1997..
  • HORÁK, J. Tvořivost ve vyučování. Liberec : TU, 2009..
  • LOKŠOVÁ, I.; LOKŠA, J. Tvořivé vyučování. Praha : Grada, 2003..
  • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998..
  • PAŘÍZEK, V. Jak naučit žáky myslet. Praha, SPN : 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr