Předmět: Sexuální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sexuální výchova
Kód předmětu KPP/SEV-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Cíle a úkoly sexuální výchovy, seznámení se současnými výzkumy. Diskuse o současných pohledech na problematiku a kontroverzní témata v oblasti vztahů a sexuality. 2. Analýza vybrané literatury k tématu. 3. Činitelé determinující utváření sexuálního chování. 4. Význam sexuality v životě člověka, důležité vlivy (rodina a instituce), možnosti ovlivňování postojů k partnerství a sexualitě ve školních i mimoškolních zařízeních. 5. Sexuální výchova u dětí předškolního věku - vhodná témata a metody jejich prezentace předškolnímu dítěti. Propojení témat se vzdělávacími oblastmi rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 6. Sexuální výchova ve školním věku a v dospívání (naše tělo a vztah k němu, změny v dospívání a vnímání sexuality v tomto období, vývoj sexuálních a partnerských vztahů, rozvoj intimity ve vztahu, příprava k zodpovědnému rodičovství, ochrana před nežádoucím početím a sexuálně přenosnými chorobami, budování zdravých rodinných vztahů, ochrana před sexuálním zneužíváním a sexuální agresí). 7. Metody sexuální výchovy ve vztahu k vývojovým, individuálním i rodinným specifikům jednotlivých dětí a žáků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje informovanost studentů o sexuálním chování člověka a o možnostech jeho ovlivnění výchovou v rodině, ve škole i v mimoškolních zařízeních. Studenti se seznámí se současným stavem zkoumání a realizace sexuální výchovy, zorientují se v odborné literatuře. Součástí předmětu je i osvojení vybraných aktivizačních metod vhodných pro sexuální výchovu. Studenti připraví a realizují aktivity vhodné pro sexuální výchovu v rodině, v předškolních zařízeních i ve škole.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Sexuální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Stduent disponuje znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Studenti prostudují odbornou literaturu, navrhnou a realizují vlastní pedagogické aktivity k sexuální výchově.
Doporučená literatura
 • FAFEJTA, M. Sexualita a sexuální identita. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1030-6.
 • FIFKOVÁ, H. a kol. Sexuální výchova: vybraná témata: výchova ke zdraví: příručka pro učitele. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze, 2009. ISBN 978-80-87000-29-8.
 • KERNBERG, O. F. Normální a patologická láska. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-892-0.
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0519-7.
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-797-7.
 • MIGALLÓN, L. P. a kol. Jak přicházejí děti na svět?. Praha: Svojtka & Co., 2013. ISBN 978-80-256-0795-4.
 • MORE, T. Duše sexu. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0072-7.
 • PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny. Praha: Kosmas, 2006. ISBN 978-80-7239-039-7.
 • PONĚŠICKÝ, J. Fenomén ženství a mužství. Psychologie muže a ženy, rozdíly a vztahy. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-546-6.
 • PÖTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-21-8.
 • Robert, J. Nenech si to líbit!: ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0340-7.
 • ROHR, H. P. Zneužití. Léčba následků sexuálního nebo emočního násilí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0601-9.
 • SCHWARZOVÁ, K. Co chci vědět o sexu. Praha: Svojtka & Co., 2012. ISBN 978-80-256-0900-2.
 • SIELERT, U. Sexuální výchova. Praha: Trizonia, 1994. ISBN 80-85573-36-9.
 • ŠULOVÁ, L., T. FAIT, P. WEISS a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • TROJAN, O. Jak mluvit s dětmi o sexu: rádce pro rodiče a učitele. Praha: Fragment, 2009. ISBN 978-80-253-0833-2.
 • UZEL, R. Užitečné pohlaví ? pozoruhodný pohled na lidské vztahy a sex. Praha: Ikar, 2012. ISBN 978-80-249-1962-1.
 • WEISS, P. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-419-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr