Předmět: Sexuální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sexuální výchova
Kód předmětu KPP/SEVK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je pojímán jako součást rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. Teoretický blok se týká rozšíření informací o sexuálním chování člověka a možnosti jej ovlivnit výchovou v rodině, ve škole i v mimoškolských zařízeních. Studenti se seznámí se současným stavem zkoumání a realizace této problematiky, zorientují se v literatuře. Součástí bude i osvojení některých aktivizačních metod vhodných pro sexuální výchovu. Studenti pak sami připraví blok sexuální výchovy a vyzkouší si jeho realizaci. 1. Cíle a úkoly sexuální výchovy, seznámení se současnými výzkumy, diskuse nad současným pojetím, hodnocení současné literatury k tématu. 2. Činitelé determinující utváření sexuálního chování, důležité vlivy, možnosti ovlivňování postojů k partnerství a sexualitě ve školských i mimoškolských zařízeních. 3. Témata vhodná pro sexuální výchovu dětí a dospívajících (dospívání a vnímání sexuality v tomto období, partnerské vztahy, intimní život, příprava k zodpovědnému rodičovství, ochrana před nežádoucím početím a sexuálně přenosnými chorobami, budování zdravých rodinných vztahů, ochrana před týráním, zneužíváním a domácím násilím,..). 4. Přehled metod sexuální výchovy a metody vhodné pro děti a dospívající s přihlédnutím k jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Důraz je kladen na aktivizační a netradiční metody. 5. Výcvikové programy pro pedagogy zaměřené na sexuální a rodinnou výchovu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá teorií a metodikou sexuální výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Sexuální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stduent disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BORNEMAN, E. Encyklopedie sexuality. Praha: Victoria Publishing, 1990.
 • BRZEK, A. Průvodce lidskou sexualitou. Praha: 1993, 1993.
 • DYTRYCH,Z. Problémové rodiny a duševní zdraví. Praha, MPSV-ČSR 1982..
 • ELLIOTOVA, M. Jak ochránit své dítě. Praha, Portál 1994..
 • LANGMEIER, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Avicenum, Praha 1995..
 • MATEJCEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 1997..
 • MATEJCEK, Z.; LANGMEIER, J. Počátky našeho duševního života. Praha, Panorama 1986..
 • MATEJCEK, Z. Psychologie nemocných a postižených dětí v rodině. Praha, H+H 1992..
 • MATĚJČEK, Z. Děti a rodina. Praha, SPN 1992..
 • PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny. Brno: Paido, 1999..
 • SIELERT,V. Sexuální výchova. Praha: Trizonia 1994..
 • ŠULOVA, L. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství. Praha, Grada 1995..
 • TAUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Gaudeamus, Hradec Králové 1995..
 • VAGNEROVA, M. Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000..
 • WEISS, P. Sexuální deviace. Praha, Portál 2002..
 • ZVERINA, J. Lékařská sexuologie. Praha : H+H Jinočasny 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr