Předmět: Prevence šikany ve škole

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Prevence šikany ve škole
Kód předmětu KPP/SIKEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět Prevence šikany ve škole (SIK, SIKM) je povinně volitelný předmět pro studenty učitelství 1. stupně. Předmět uvádí do problematiky patologického chování žáků - šikanování. Objasňuje obraz aktéra, oběti šikany a nabízí možnosti řešení šikany ve škole. 1. Šikana - vymezení problému v kontextu patologického chování žáků ve škole. 2. Psychologická analýza aktéra a oběti šikany, role sociální skupiny v procesu šikanování. 3. Možnosti odhalení šikany ve škole - přímé a nepřímé znaky. 4. Stupně šikanování. 5. Možnosti řešení šikany. Zásady postupu při řešení šikany, spolupráce s dalšími odborníky a ped.-psychologickými centry. 6. Zpracování preventivního programu pro školy v oblasti problematiky šikany.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá otázkami prevence a výchovného řešení šikany.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Prevence šikany ve škole 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje znalostmi z obecné pedagogiky a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Školní program proti šikanován, MŠMT 25.2. 2004 www.msmt.cz.
 • BENDL, S. Prevence a řešení šikany na školách. Praha : ISV, 2003..
 • BENDL, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha, ISV 2001..
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001..
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997..
 • LOVASOVÁ, L. Šikana. Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005..
 • ŘÍČAN, P . Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr