Předmět: Využití senzomotorického Montessori materiálu v pedagogických činnostech neformálního vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Využití senzomotorického Montessori materiálu v pedagogických činnostech neformálního vzdělávání
Kód předmětu KPP/SMM-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Duňková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Montessori pedagogika, rozvoj osobnosti a význam senzomotorického materiálu. Senzitivní fáze vývoje dítěte a význam smyslů pro rozvoj osobnosti. 2. Princip samostatného objevování, badatelství a Montessori pedagogika. 3. Pomůcky, senzomotorický materiál ke vzdělávací oblasti matematika a Montessori pedagogika. 4. Pomůcky, senzomotorický materiál ke vzdělávací oblasti kosmická výchova a Montessori pedagogika. 5. Pomůcky, senzomotorický materiál ke vzdělávací oblasti jazyk a Montessori pedagogika. 6. Praktický život a smyslová výchova v Montessori pedagogice. Tzv. polytechnická výchova v Montessori pedagogice. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je seznámit studenty se zásadami rozvoje osobnosti dítěte prostřednictvím senzomotorického Montessori materiálu. Cílem kurzu je jednak seznámení studenta s principy pedagogické práce se senzomotorickým Montessori materiálem, ale i uvědomění se jejich možného využití v pedagogických situacích širšího významu.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Kriticky zhodnotit výběr aktivit a materiálu ve výchovné a vzdělávací práci pedagoga dle zásad Montessori pedagogiky. 2. Navrhnout a realizovat a zhodnotit výchovně vzdělávací program s využitím senzomotorického materiálu z Montessori pedagogiky.
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

ústní kolokvium
Doporučená literatura
  • KAUL, C., D., WAGNER, C. Montessori konkrétně: příručka celostního vzdělávání dětí - nápady pro praxi. Praktický život a smyslová výchova.. Praha: Maitrea, 2014. ISBN 978-80-7500-053-8.
  • MAËSTRE, V. Počítání: vyrobte si a používejte Montessori pomůcky: moje dílna Montessori.. Praha: Svojtka & Co, 2018. ISBN 978-80-256-2349-7.
  • MONTESSORI, M. Objevování dítěte. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1234-8.
  • NICOLLE, I. Učíme se s Montessori: založeno na principu Learning by Doing. Praha: Svojtka & Co., 2017. ISBN 978-80-256-2017-5.
  • PIRODDI, C. Montessori: svět objevování. Počítání.. Praha: Euromedia Group, 2018. ISBN 978-80-7549-551-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr