Předmět: Školský management a právo

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Školský management a právo
Kód předmětu KPP/SMP-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Bárta Karel, Mgr.
Obsah předmětu
1. Vymezení základních pojmů - management, leadership ve vztahu ke školství. 2. Základní problémy školského managementu. 3. Druhy leadershipu a možnosti jejich uplatnění ve školství. 4. Strategické dokumenty ČR ve vzdělávání. 5. Hodnoty, poslání a vize školy, rozvojové plány školy. 6. Kultura a sociální klima školy, možnosti jejich utváření a vliv na kvalitu školy. 7. Hodnocení škol a školských zařízení. 8. Rámec profesních kvalit učitele, profesní standard učitelské profese, profesní rozvoj učitelů. 9. Úvod do teorie práva - vymezení základní právních pojmů, prameny práva, typy právní kultury, rozdělení práva, právní vztahy, subjekty právních vztahů. 10. Úmluva o právech dítěte a Listina základních práv a svobod, jejich uplatnění ve školském zákoně. 11. Přehled oblastí, které řeší školský zákon. 12. Školský zákon a vyhlášky se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 13. Školský zákon a vyhlášky se zaměřením na poradenské služby školy a školská poradenská zařízení. 14. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, Zákon o pedagogických pracovnících.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá základní informace o oblastech školského managementu, právních norem a školské legislativy.
Student bude schopen: 1. orientovat se v oblasti školského managementu 2. rozumět fungování právního systému České republiky 3. orientovat se ve strategických vzdělávacích dokumentech ČR 4. orientovat se ve školské legislativě ČR
Předpoklady
Absolvovaná praxe ve školském terénu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Aktivní účast ve výuce. Písemný test.
Doporučená literatura
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2.
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.
 • SOLFRONK, J. Kapitoly ze školského managementu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. ISBN 80-7083-655-5.
 • SPIRIT, M. Úvod do studia práva. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5280-8.
 • SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-494-9.
 • TOMKOVÁ, A. a kol. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnotící a sebehodnotící arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-64-4.
 • TROJAN, V. a kol. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: UK, PedF, 2002. ISBN 978-80-7290-543-0.
 • VALENTA, J. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. Karviná: Paris, 2016. ISBN 978-80-87173-36-7.
 • VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554-102-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr