Předmět: Sociální psychologie a psychologie osobnosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnosti
Kód předmětu KPP/SOP-B
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Osobnost a socializace. Pojem primární a sekundární socializace. Attachment, regulace emocí a mentalizace (J. Bowlby, A. Schore, P. Fonagy). Nové poznatky neurověd. Narušení socializačního procesu (deprivace, deviace, traumata). Sociální učení (A. Bandura). 2. Identita jedince z pohledu sociální psychologie. Obrat k jazyku v sociálních vědách, narativní identita. 3. Norma a normalita - různé pohledy. Koncepce zdravé osobnosti. Poruchy osobnosti (narcistická a hraniční). 4. Sociální poznávání - percepce, atribuce, postoje, hodnoty. Kognitivní disonance. Předsudky. 5. Sociální inteligence, emoční inteligence, sociální kompetence. 6. Sociální role, status, sociální pozice. 7. Skupinová dynamika - motivace, interakce, struktura, fáze vývoje skupiny, atmosféra ve skupině (K. Lewin). 8. Interpersonální vztahy. Afiliace, atraktivita, láska, agrese, prosociální chování. 9. Rodina, její vymezení a funkce. Proměna rodiny v současné společnosti. 10. Vliv školy na socializaci dítěte a osobnostní zrání dospívajícího. Školní klima a jeho diagnostika. Formální a neformální vrstevnické skupiny. 11. Vliv medií na sociální vývoj dětí a mládeže.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi, koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Jednotlivá témata přednášek jsou ilustrována na příkladech z pedagogické praxe, aby je student mohl zužitkovat ve svém povolání.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Vypracování kritické analýzy odborného textu. Vyracování a prezentace praktické seminární práce - popis a interpretace psychologicky relevantního příběhu ze školního prostředí. Písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0534-0.
 • HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: UK, PedF, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9.
 • Smékal, V. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadlení [i.e. zrcadle] vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-62-6.
 • VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr