Předmět: Sociální psychologie a psychologie osobnosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnosti
Kód předmětu KPP/SOP-P
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Osobnost a socializace. Pojem primární a sekundární socializace. Attachment, regulace emocí a mentalizace (J. Bowlby, A. Schore, P. Fonagy). Nové poznatky neurověd. Narušení socializačního procesu (deprivace, deviace, traumata). Sociální učení (A. Bandura) 2. Identita jedince z pohledu sociální psychologie. Obrat k jazyku v sociálních vědách a narativní identita. 3. Norma a normalita - různé pohledy. Koncepce zdravé osobnosti. Poruchy osobnosti. 4. Sociální poznávání - percepce, atribuce, postoje, hodnoty. Kognitivní disonance. Předsudky. 5. Sociální inteligence, sociální kompetence. 6. Sociální role, status, sociální pozice. 7. Skupinová dynamika - motivace, interakce, struktura, fáze vývoje skupiny, atmosféra ve skupině (K. Lewin). 8. Interpersonální vztahy. Afiliace, atraktivita, láska, agrese, prosociální chování. 9. Rodina, její vymezení a funkce. 10. Vliv školy na socializaci dítěte a osobnostní zrání dospívajícího. Formální a neformální vrstevnické skupiny. 11. Vliv medií na sociální vývoj dětí a mládeže. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 25% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 46 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi, koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Jednotlivá témata přednášek jsou ilustrována na příkladech z pedagogické praxe, aby je student mohl využít ve svém povolání.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Demonstrovat získané poznatky v rámci zápočtové práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Písemná zkouška. Vypracování kritické analýzy odborného textu. Vypracování a prezentace praktické seminární práce - popis a interpretace psychologicky relevantního ho příběhu ze života.
Doporučená literatura
 • Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0534-0.
 • HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: UK, PedF, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HEWSTONE, M., STROBE, W., eds. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie.. Praha - Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3133-9.
 • SMÉKAL V. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2. opr. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007..
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. a kol. Sociální psychologie. 2. vyd.. Praha - Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr