Předmět: Seminář osobnostního rozvoje

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář osobnostního rozvoje
Kód předmětu KPP/SOR-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. OSV - vymezení, cíle, metody, možnosti, příprava. 2. OSV - tématické bloky, možnosti pro výuku na ZŠ a SŠ. 3. Sebeúcta a sebehodnocení, dovednost reflexe. 4. Kreativita v pedagogickém a sociálním kontextu. 5. Hodnoty, motivace, morální postoje. 6. Rozvíjení komunikace, empatie, práce s "jinakostí". 7. Psychohygiena, práce s emocemi.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům zkušenost v oblasti výuky OSV a seznámit je s metodami a možnostmi OSV. Vlastní posílení v oblasti sebereflexe, sociální komunikace a morálního rozvoje umožňuje učiteli efektivnější zvládání své profese. Učitel s touto zkušeností zároveň dokáže lépe vést, podpořit a motivovat své žáky v oblasti osobního seberozvoje a utváření harmonických mezilidských vztahů, k vlastní sebereflexi, sebepodpoře a porozumění.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář osobnostního rozvoje 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na kontaktní výuce, tvorba a prezentace seminární práce.
Doporučená literatura
 • BAŠTECKÁ, B., ed. Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-470-0.
 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha: Management Press, 2006. ISBN 978-80-7261-156-0.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5.
 • KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-032-4.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.
 • KORTHAGEN, F. A. J. et al. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-221-5.
 • KUNEŠ, D. Sebepoznání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-541-7.
 • VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4473-5.
 • VALENTA, J. Učit se být. Kladno: AISIS, 2000. ISBN 80-86106-08-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr