Předmět: Seminář osobnostního rozvoje pedagoga

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář osobnostního rozvoje pedagoga
Kód předmětu KPP/SOR-P
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. V komunikaci (verbální i neverbální) si studenti uvědomí svoje projevy, budou se učit dávat druhým zpětnou vazbu a také ji přijímat. Uvědomí si, jaké jsou charakteristiky kvalitní komunikace (např. kreativita, přesnost, pozitivnost) a vyzkouší si vybrané komunikační strategie v praxi. 2. Studenti budou rozvíjet svoji schopnost spolupráce s druhými a budou ji využívat pro svůj růst. Znovu si uvědomí důležitost dodržování pravidel pro fungování skupiny a facilitaci práce v ní. 3. Studenti si ujasní svoji hodnotovou orientaci v životě a ve vztahu k mimoškolní pedagogice. Budou lépe znát své motivace a jejich souvislost s cíli, které si v životě a v práci kladou. Uvědomí si, zda jejich cíle slouží jak k jejich vlastnímu obohacování, tak i obecnému prospěchu. 4. Studenti rozvinou svoji schopnost empatie, důvěry v ostatní, tvořivosti a sebereflexe. 5. Studenti si uvědomí, jakým způsobem zvládají obtížné životní situace a jakým způsobem to lze udělat lépe (pozitivnost, nadhled, orientace k řešení). Pochopí, jak krizové situace ovlivňují jejich růst a uvědomí si, co od nich vyžaduje profese pedagoga a jak si uchovat profesionální přístup ve chvílích osobní krize. Po ukončení předmětu budou studenti schopni identifikovat své silné a slabé stránky v oblasti osobnostních kompetencí relevantních k oboru mimoškolního pedagoga. Formulují, které oblasti činností mimoškolního pedagoga jsou pro ně vhodné, a které méně nebo vůbec. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je umožnit studentům lepší pochopení své vlastní osobnosti, její struktury i charakteristik, a to i v kontextu sociálního styku, naučit se přijímat zpětnou vazbu a získat schopnost adekvátní sebereflexe - jakožto fundament pro budoucí práci v oboru. Dále je cílem (v návaznosti na cíl předchozí) zdokonalení základních dovedností pro efektivní interakci s druhými lidmi a tvorbu kvalitních mezilidských vztahů. Kurs je koncipován jako sebezkušenostní výcvik - neterapeuticky orientovaný.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář osobnostního rozvoje 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky a Sociální psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0978-2.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví.. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
  • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr