Předmět: Souvislá praxe v MŠ 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Souvislá praxe v MŠ 2
Kód předmětu KPP/SP2-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Student se orientuje v profesních kompetencích učitele MŠ, je schopen na základě pedagogicko-psychologické i metodické připravenosti samostatně sestavovat přípravy tematických celků předškolní výchovy a vzdělávání. Po samostatném vedení výuky a činností student reflektuje své praktické výstupy se cvičným učitelem a s vedoucím praxe a zvládá metody hodnocení své pedagogické činnosti ve vztahu k RVP PV a profesním kompetencím učitele v MŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů, Klinická praxe pod dohledem
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 120 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu studenti vykonávají samostatnou pedagogickou činnost ve vybrané mateřské škole. Cílem předmětu je navázat na dosavadní formy praxe a prohloubit zkušenost s oborem.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět jevům v praxi mateřských škol 2. Připravit, vést a vyhodnotit vlastní výchovně vzdělávací působení v mateřské škole 3. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Spolupráce s učiteli MŠ při vedení jednotlivých pedagogických činností s dětmi v mateřské škole, vytvoření a průběžné ukládání záznamů do portfolia, závěrečná konzultace s vedoucím praxe nad vlastním portfoliem.
Doporučená literatura
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
 • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
 • SYSLOVÁ, Z., ed. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7881-9.
 • SYSLOVÁ, Z., CHALOUPKOVÁ, L. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7882-6.
 • Syslová, Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4309-7.
 • SYSLOVÁ, Z. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8475-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr