Předmět: Seminář k odborné výchovné praxi 4

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář k odborné výchovné praxi 4
Kód předmětu KPP/SP4-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Komplexní pojetí završující praktické aktivity implikuje též charakter semináře, který je koncipován jako kolokviální analýza, reflexe a evaluace studentem souvisle realizovaných aktivit. Student si vede pedagogický deník jako podklad pro finalizaci závěrečného portfolia praktické přípravy. Na základě dokumentace (pedagogický deník ze všech praxí), vnějšího hodnocení (výchovnou institucí) a hospitací pracovníkem fakulty jsou studentovy aktivity komplexně hodnoceny. Součástí semináře je hodnotící procedura komplexu praktických aktivit a finalizace závěrečného portfolia.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je paralelní výukovou aktivitou, která je zaměřena na analýzu, reflexi a autoevaluaci realizované závěrečné aktivity pedagogické praxe (Odborná výchovná praxe 4).
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář k odborné výchovné praxi 4 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má znalosti v oblasti pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Prezentace nabytých zkušeností na základě záznamů v pedagogickém deníku, prezentace samostatných úkolů. Hodnocení studentova portfolia.
Doporučená literatura
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-687-4.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
 • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
 • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr