Předmět: Školní pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Školní pedagogika
Kód předmětu KPP/SPNZ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Inovace školy - inovativní koncepce vzdělávání: inovace v cílech i procesech vzdělávání a školní výchovy Příklady inovativně zamřených vzdělávacích koncepcí a rozvoj osobnosti žáka v daných koncepcích (waldorfská, Montessori koncepce) Psychologie ve školní praxi. Škola jako sociální systém, vztah učitel - žák, učitel a rodič - komunikace, spolupráce. Třída jako sociální skupina, možnosti práce se třídou v běžné výuce, třídnické hodiny. Volná témata - na návrh studentů (na základě jejich zkušeností z průběžné praxe). Rizikové chování ve škole - možnosti prevence a intervence. Specifické skupiny žáků ve škole (nadaný žák, žák s SPU, ADHD, žák s OMJ, ?). Poradenský systém ve školství, možnosti podpory a metodického vedení učitelů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 21 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 21 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků (mimořádně) nadaných, kteří realizují školní docházku v běžných školách.
Po absolvování předmětu bude student schopen - analyzovat příčiny školního neúspěchu - individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces - řešit běžné problémy školního života žáků a studentů - orientovat se v poradenském systému školství
Předpoklady
Znalosti z obecné pedagogiky, obecné didaktiky, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce

Podmínkou zápočtu je aktivní účast studenta na seminářích (minimálně 75%) a vypracování seminární práce (student si vybírá některé z témat kurzu). Vykonání zápočtu probíhá formou prezentace seminární práce. V rámci zkoušky bude ověřována znalost v rozsahu sylabů Pedagogika pro školní praxi a Školní pedagogika.
Doporučená literatura
 • BRAUN, R., MARKOVÁ, D., NOVÁČKOVÁ, J. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0176-2.
 • FENSTERMACHER, G. D., SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • HELUS, Z. et. al. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti.. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012. ISBN 978-80-905222-0-6.
 • LUKÁŠOVÁ, H., ed. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení.. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2012. ISBN 978-80-905222-0-6.
 • Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr