Předmět: Současná škola a její kultura

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Současná škola a její kultura
Kód předmětu KPP/SSK
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Škola jako instituce, škola jako organizace, základní data, historický vhled, specifika. 2. Současné proměny školy, perspektivy školní instituce, scénáře vývoje, zahraniční inspirace. 3. Základní škola jako instituce povinného vzdělávání, alternativy. 4. Specifikum základní školy, struktura, řízení školy, vedení lidí. 5. Lidé ve škole a jejich vedení, možnosti spolupráce. 6. Kultura školy, základní atributy kultury školy, výzkumná zjištění, potenciál proměny školy. 7. Sociální klima školy, možnosti výzkumu a výzkumné nálezy, potenciál proměny klimatu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět nabízí studentům témata teorie školy a pohled na současnou školu.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Současná škola a její kultura 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student má základní znalosti z oblasti pedagogiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Aktivní účast na výuce, plnění průběžných úkolů, vypracování seminární práce, písemný test.
Doporučená literatura
 • DVOŘÁK, D., a kol. Škola v globální době: Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2977-3.
 • DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1896-8.
 • KUČEROVÁ, S. Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha: Česká geografická společnost, 2012. ISBN 978-80-904521-8-3.
 • POL, M., ed. Kultura školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
 • POL, M., RABUŠICOVÁ. M., NOVOTNÝ, P. Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4210-9.
 • POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.
 • PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-675-4.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
 • WALTEROVÁ, E., a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2043-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -