Předmět: Tvorba marketingových plánů a projektů v neziskových organizacích

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Tvorba marketingových plánů a projektů v neziskových organizacích
Kód předmětu KPP/TMP-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy marketingu: zákazník, trh, segmentace, analýza prostředí, strategie. 2. Marketingový plán: tvorba plánů, produkt, cena, distribuce, komunikace. 3. Základní pojmy projektového managementu: definice projektu, lidské zdroje, manažer týmu, týmové role. 4. Iniciace projektu, plán projektu: cíle, trojimperativ, přínosy projektu, plánování, metoda logického rámce, myšlenkové mapy. 5. Plán projektu: WBS, časový harmonogram, kritické cesty, personální obsazení projektu, rozpočet, řízení rizik, řízení kvality. 6. Realizace projektu: obsazování, rozdělování úkolů, koordinace, motivování, dohled, školení, poskytování rad, komunikace v týmu, vznik konfliktu, monitorování a kontrola projektu. 7. Ukončení projektu a závěrečná zpráva: dokumentace projektu, akceptace projektu, zásady ukončení projektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu a projektového managementu.
Student bude schopen: 1. rozumět oblasti marketingu a projektového managementu 2. využít získané poznatky a dovednosti v řízení ziskových/neziskových organizací
Předpoklady
Základní znalosti marketingu.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Písemná práce, Test

Vypracování praktického úkolu v malých skupinách a jeho prezentace, písemný test.
Doporučená literatura
 • DĚDKOVÁ, J., HONZÁKOVÁ, I. Základy marketingu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-411-5.
 • EGER, L., et al. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň: Nava, 2013. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • HAČKAJLOVÁ, L., PROSTĚJOVSKÁ, Z., TOMÁNKOVÁ, J. Projektový management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. ISBN 978-80-87839-00-3.
 • MARŠÍKOVÁ, K. a M. ZBRÁNKOVÁ. Úvod do managementu I. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-248-8.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.
 • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-1506-0.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
 • VEBER, J. Management. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr