Předmět: Obecná psychologie pro sociální pracovníky

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Obecná psychologie pro sociální pracovníky
Kód předmětu KPP/TOP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Nomotetický a idiografický přístup ke zkoumání lidské psychiky (výhody x nevýhody). Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku (významní představitelé: vliv na vývoj vědy). Psychologické disciplíny a jejich metody. 2. Psychika a její dimenze; psychické procesy a stavy. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální a sociokulturní; vnitřní a vnější. Vnímání (počitky, vjemy, poruchy vnímání); pozornost, představivost, paměť (druhy paměti); myšlení, jazyk, řeč. Emocionalita osobnosti; city a emoce, emoční poruchy. Temperament. Extraverze a introverze. 3. Kognitivní procesy. Učení a jeho předpoklady; reflexy, instinkty (význam u člověka); vtiskování, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování, observační učení atd. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči u Piageta a Vygotského. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření. 4. Schopnosti a zájmy. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby jako motivační činitele. Vůle a sebekontrola. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. 5. Vědomí, jeho stavy a poruchy. Já a sebepojetí; pocit integrity a kontinuity; poruchy Jáství. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti; různé přístupy ke zkoumání struktury a vývoje osobnosti. Dynamické pojetí osobnosti. Socializace a její důležité faktory; sociální procesy: vliv na vývoj osobnosti. Vývoj duševních funkcí; vývojové změny v průběhu života (význam pro pedagogickou činnost zohledňující možnosti a potřeby dětí, žáků, studentů). Sociální interakce a komunikace (základní druhy komunikace). Etapy vývoje lidské osobnosti - periodizace. Význam lidské pudovosti u Freuda; Adlerův a Jungův přínos k psychoanalytické teorii. Maslowova hierarchie potřeb; vůle ke smyslu u Frankla. Tendence k sebeaktualizaci u Rogerse. 6. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience; následky působení silného či dlouhodobého stresu. Duševní poruchy a onemocnění; příčiny, možnosti příznivého ovlivnění a prevence. 7. Etické problémy v psychologii; problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má studující seznámit se základními pojmy z oblasti psychologie. Studentovi pomáhá získat rámcovou orientaci v psychologických disciplínách a nejvlivnějších teoriích týkajících se podstaty lidského prožívání, myšlení a chování.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Obecná psychologie pro sociální pracovníky 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v práci sociálního pracovníka
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a předložením písemné rozvahy o možnostech využití psychologických poznatků sociálním pracovníkem osvojených si z alespoň 2 prostudovaných publikací. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním znalostí v kontextu práce sociálního pracovníka.
Doporučená literatura
 • Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-992-7.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • CUMMINSOVÁ, D. D. Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. Praha: Portál, 2006.
 • ČERNOUŠEK, M. Sigmund Freud: dobyvatel nevědomí. Praha: Paseka, 1998. ISBN 80-7185-148-5.
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 2006. ISBN 80-7295-084-3.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HILL, G. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • JACOBI, J. Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0353-7.
 • JUNG, C. G. Analytická psychologie: její teorie a praxe. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0480-7.
 • KERN, H., a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0871-6.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-0993-0.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1290-7.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-309-9.
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1258-4.
 • WATZLAWICK, P. Všechno dobré je k něčemu zlé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0814-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr