Předmět: Tvorba preventivního programu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Tvorba preventivního programu
Kód předmětu KPP/TPP-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Rizikové chování a sociálně patologické jevy - vymezení, dělení, vývojová a sociální podmíněnost, příčiny, projevy. 2. Primární prevence rizikového chování dětí a dospívajících - způsoby, metody, formy, poskytovatelé. 3. Programy a metodiky primární prevence rizikového chování dětí a dospívajících - příklady dobré praxe, jak pracovat s již hotovými metodikami a programy, jak je adaptovat. 4. Tvorba programu primární prevence rizikového chování - cíle programu, aktivity, metody, techniky, rizika a možnosti, výběr cílové skupiny. 5. Evaluace v primární prevenci rizikového chování dětí a dospívajících - kritéria hodnocení, metody evaluace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s procesem tvorby, realizace a evaluace preventivních programů pro děti a mládež.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Tvorba preventivního programu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Pro získání zápočtu student prezentuje návrh uceleného programu primární prevence vybraného rizikového chování u vybrané věkové skupiny. Student v rámci prezentace prokáže schopnost naplánovat ucelený primárně preventivní program, který sleduje jasně vymezené cíle, zařazuje efektivní formy primárně preventivních aktivit, obsahuje kritéria pro evaluaci naplnění cílů programu a analýzu rizik programu.
Doporučená literatura
 • ABGRALL, J.-M. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7.
 • AUJEZKÁ, A., et al. Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-87258-91-0.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HORSÁKOVÁ, M., ed. Prevence projevů extremismu ve školách: praktický manuál pro učitele. Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2014. ISBN 978-80-905942-1-0.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • KABÍČEK, P., CSÉMY, L., HAMANOVÁ, J., a kol. Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-793-4.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4450-6.
 • MIOVSKÝ, M., a kol. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Praha: Klinika adiktologie, 2015. ISBN 978-80-7422-394-5.
 • MIOVSKÝ, M., a kol. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-87258-89-7.
 • PAPEŽOVÁ, H., HANUSOVÁ, J. Poruchy příjmu potravy: příručka pro pomáhající profese. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-87258-98-9.
 • ŠULOVÁ, L., T. FAIT, P. WEISS a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • ZVADOVÁ, Z., NEJEDLÁ, M. Prevence rizikového chování v dopravním prostředí. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr