Předmět: Teorie výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Teorie výchovy
Kód předmětu KPP/TVE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Teorie výchovy v systému pedagogických věd. Historie vzniku samostatného vědního oboru. Mezioborové vztahy: pedagogika, didaktika, historická pedagogika, filozofie výchovy, sociologie výchovy, sociální pedagogika, etopedie, sociologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, psychopatologie, psychoterapie, socioterapie apod. Teorie výchovy, vymezení oboru; význam pro pedagogické vědy a výchovně-vzdělávací praxi. Biologická a sociální podmíněnost formování osobnosti; různé koncepce teorie osobnosti, odlišný důraz na klíčové faktory individuálního vývoje a pojetí socializačního působení. Výchova a vzdělávání; výchova a socializace: vymezení pojmů, jejich vzájemné vztahy. Problematika výchovných cílů, jejich historická a společenská podmíněnost. Typy výchovného působení, vliv výchovy na životní styl a soustavu hodnot. Rané dětství a klíčové momenty psychosociálního vývoje; primární socializace a její poruchy; raná péče; důsledky zkušeností z časného dětství pro další osobnostní a sociální vývoj. Dítě a problémy současné rodiny. Vztah rodiny a školy. Možnosti pomoci v případě výchovných obtíží. Sekundární socializace; předškolní výchova, škola a její výchovné působení, přijetí sociální role žáka, spolužáka; pedagogický proces vliv na osobnostní rozvoj; domácí vzdělávání versus školní socializace. Proces výchovy jako řízení životní aktivity člověka (tzv. tvarování jedince) versus koncept edukace jako starosti o člověka. Význam osobnostní a sociální výchovy při komplexní edukační péči. Expresivní aktivity a jejich užití ve výchově. Funkce exprese v poznávání sociálního a kulturního kontextu. Výchovný efekt exprese, interpretace a společné reflexe. Volnočasové aktivity, vliv mimoškolních a mládežnických organizací na socializaci. Vrstevnické skupiny a jejich vliv na dospívajícího; pedagogická práce se sociální skupinou. Vliv komunikačních médií na psychosociální vývoj jedince; možné výchovné problémy. Diferenciace světonázorových postojů, životních hodnot a norem. Problematika individualistického hédonismu a redukcionismu versus osobnostně rozvíjející edukace. Socializace a individualizace, sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. Rozpoznání obtížné životní situace dítěte či dospívajícího; vývojové krize a jejich produktivní zpracování; význam sociální opory; dvojí role pedagogického pracovníka při poskytování psychologické podpory žákům v obtížných životních situacích a možné problémy. Zařízení poskytující poradenskou a preventivně výchovnou péči, možnosti převýchovné a socioterapeutické péče o děti a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy; ústavní výchova a ochranná výchova. Vztah mezi výchovnou a sociální prací: sociální pedagogika a kontaktní práce mimo zdi školských institucí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenta se základními otázkami teorie výchovy a s vybranými praktickými problémy výchovné činnosti. Po jeho absolvování by student měl snázeji volit adekvátní výchovné přístupy k dětem a dospívajícím a zároveň by měl být s to řádně zdůvodnit učiněnou volbu. Rovněž by měl být schopen kritické analýzy vědeckých a populárních textů týkajících se problematiky výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Teorie výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základnímí pedagogickými znalostmi.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

V souvislosti s pandemií Covid 19 se upravuje průběh výuky, podmínky plnění zápočtů a zkoušek. Bude využívána distanční forma výuky (poskytnutí výukových materiálů vyučujícím: video přednášky, studijní texty pracovní listy s úkoly). Podmínky ke složení zápočtu či zkoušky budou sděleny garantem předmětu či vyučujícím s ohledem na průběh výuky distanční formou. Literární zdroje určené k pedagogické analýze: Po přečtení některého z níže uvedených děl studující na základě znalostí získaných z teorie výchovy a z pedagogické psychologie určí a náležitě zdůvodní, jaký výchovný styl byl ve vybrané knize jejím autorem popsán. Zváží, jaký vliv měly prvotní zážitky na sebepojetí a další život protagonisty. DREWERMANN, E. Co je důležité, je očím neviditelné: hlubinně psychologický výklad Malého prince. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. FELLINI, F. GUERRA, T. Amarcord. Praha: Odeon, 1978. GREENE, G. Kus života. Praha: Vyšehrad, 1974. CHAGALL, M. Ma vie Můj život. Praha: Metafora, 2013. IRVING, J. Svět podle Garpa. Vyd. 8. Praha: Odeon, 2015. PAGNOL, M. Jak voní tymián. Vyd. 6. Praha: Vyšehrad, 2011. SALINGEROVÁ, M. A. Kdo chytá sny. Praha: Volvox Globator, 2003. ULLMANNOVÁ, L. Proměny. Praha: Práce, 1989. Požadavky pro absolvování zkoušky: Aktivní účast na přednáškách, zpracování komparativní analýzy alespoň 2 publikací z předepsané odborné literatury (nejméně 1 kniha je ze souboru základní literatury) a provedení pedagogického rozboru výchovného stylu popsaného autorem některého díla uvedeného ve vybraných literárních zdrojích. Celkově studující písemně zpracuje obsah nejméně 3 publikací. Předpokladem pro vykonání zkoušky je orientace v problematice předmětu Teorie výchovy dané sylabem. Analýza textu každé přečtené knihy má být zpracována nejméně v rozsahu 4 stran strojopisu. Pro absolvování zkoušky se předpokládá schopnost kritické komparace prostudovaných publikací a syntézy poznatků nabytých studiem i pedagogickou praxí.
Doporučená literatura
 • BENEDICT, R. Kulturní vzorce. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1446-5.
 • BERGER, P., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0076-5.
 • DREWERMANN, E. Co je důležité, je očím neviditelné. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. ISBN 80-85959-14-3.
 • FELLINI, F., GUERRA, T. Amarcord. Praha: Odeon, 1978.
 • FRANKL, V. E. Utrpení z nesmyslnosti života. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1038-2.
 • FROMM, E. Strach ze svobody. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0615-6.
 • GREENE, G. Kus života. Praha: Vyšehrad, 1974.
 • CHAGALL, M. Ma vie / Můj život. Praha: Metafora, 2013. ISBN 978-80-7359-358-2.
 • CHARBONNIER, G. Hovory s Lévi-Straussem. Brno: Barrister & Principal, 2014. ISBN 978-80-7485-040-0.
 • IRVING, J. Svět podle Garpa. Praha: Odeon, 2008. ISBN 978-80-207-1276-9.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R., ed. Teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2412-9.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, 2016.
 • LASCH, CH. Kultura narcismu: americký život ve věku snižujících se očekávání. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-000-4.
 • Lévi-Strauss, Claude. Antropologie a problémy moderního světa.. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2098-5.
 • LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5.
 • LIESSMANN, K. P. Vzdělání jako provokace. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2875-4.
 • LORENZ, K. Takzvané zlo. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1477-9.
 • LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha, 1997. ISBN 80-7178-180-0.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MCGUIRE, W., HULL, R. F. C., eds. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0914-0.
 • MEAD, G. H. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017.
 • MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
 • PAGNOL, M. Jak voní tymián. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-195-1.
 • PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007..
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 2002..
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4.
 • SALINGEROVÁ, M. A. Kdo chytá sny. Praha: Volvox Globator, 2003. ISBN 80-7207-460-1.
 • STROUHAL, M. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0.
 • ULLMANNOVÁ, L. Proměny. Praha: Práce, 1989.
 • VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4473-5.
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, 2006. ISBN 80-239-4908-X.
 • ZIMBARDO, P., COULOMBOVÁ, N. D. Odpojený muž. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5797-1.
 • ZIMBARDO, P. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní