Předmět: Tvorba vzdělávacího programu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Tvorba vzdělávacího programu
Kód předmětu KPP/TVP-P
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Výchovně - vzdělávací program instituce jako rámec pedagogické práce pro mimoškolního pedagoga - programy školských zařízení, programy neziskových organizací, programy kulturních institucí 2. Didaktické aspekty tvorby programů - specifika cílové skupiny, cíle programu, jeho obsah, organizace, metody, podmínky (časové, prostorové, materiální), vyhodnocení programu 3. Programy vycházející z konstruktivistických a sociokonstruktivistických koncepcí učení a vzdělávání - proces učení z hlediska sociokonstruktivismu - J. Piaget, J. S. Bruner, L. Vygotskij. Fáze výchovně-vzdělávacího procesu - evokace, uvědomění, reflexe. Podmínky pro úspěšnou výchovně-vzdělávací činnost pedagoga, využití těchto koncepcí v neformálním vzdělávání 4. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení - sociokonstruktivistický základ tohoto programu, ukázky metod a lekcí - metody čtení a psaní naučných a beletristických textů, rozhovor a diskuse, myšlenkové a pojmového mapování, využití ve společensko-vědních a environmentálních programech 5. Programy založené na badatelsky orientované výuce - sociokonstruktivismus jako teoretický základ tohoto modelu výuky, problémový úkol nebo otázka, podstata badatelského cyklu a jeho fází, využití v přírodovědných a environmentálních programech 6. Programy založené na kooperativním učení - význam a podstata kooperativní činnosti, principy modelu kooperativního učení, metody kooperativní skupinové činnosti - práce na produktu, simulační hry, rolové hry, dramatické hry, příklady využití v různých výchovných oblastech Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je vybavit studenty základními pedagogickými a psychodidaktickými znalostmi a dovednostmi, které uplatní při tvorbě krátkodobých výchovně-vzdělávacích programů v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy. Programy budou založené na (socio-) konstruktivistických teoriích a na teorii kooperativního učení a vzdělávání.
Po ukončení předmětu budou studenti schopni samostatně vypracovat výchovně-vzdělávací program v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy pro vybranou věkovou skupinu. Objasní a obhájí teoretická východiska tohoto programu.
Předpoklady
Studenti samostatně vypracují výchovně-vzdělávací program v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy pro vybranou věkovou skupinu. Objasní a obhájí teoretická východiska tohoto programu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Aktivní účast na kontaktní výuce. Návrh a prezentace výchovně-vzdělávacího programu v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy pro vybranou věkovou skupinu.
Doporučená literatura
 • ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-147-8.
 • DOSTÁL, J. Badatelsky orientovaná výuka: Pojetí, podstata, význam, přínosy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.. 2015. ISBN 978-80-244-4393-5.
 • Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha, 2011.
 • GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex.. 2007. ISBN 80-85783-73-8.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0983-6.
 • PAPÁČEK, M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování - cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z A ALFA? Scientia in educatione [online], roč. 1, č. 1. Dostupné z https://doi.org/10.14712/18047106.4. 2010.
 • PASCH, M., GARDNER, T. G., SPARKS-LANGEROVÁ, G., et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 2. vyd. Praha: Portál. 2005. ISBN 80-7367-054-2.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha:Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-629-2.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
 • TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: UK, PedF, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr