Předmět: Teorie výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Teorie výchovy
Kód předmětu KPP/TVY-V
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Teorie výchovy v systému pedagogických věd. Historie vzniku samostatného vědního oboru. Mezioborové vztahy: pedagogika, didaktika, historická pedagogika, filozofie výchovy, sociologie výchovy, sociální pedagogika, etopedie, sociologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, psychopatologie, psychoterapie, socioterapie apod. 2. Teorie výchovy, vymezení oboru; význam pro pedagogické vědy a praxi. 3. Biologická a sociální podmíněnost formování osobnosti; různé koncepce teorie osobnosti, odlišný důraz na klíčové faktory individuálního vývoje a pojetí socializačního působení. 4. Výchova a vzdělávání; výchova a socializace: vymezení pojmů, jejich vzájemné vztahy. Problematika výchovných cílů, jejich historická a společenská podmíněnost. 5. Typy výchovného působení, vliv výchovy na životní styl a soustavu hodnot. 6. Rané dětství a klíčové momenty psychosociálního vývoje; primární socializace a její poruchy; raná péče; důsledky zkušeností z časného dětství pro další osobnostní a sociální vývoj. 7. Dítě a problémy současné rodiny. Možnosti pomoci rodině v případě výchovných obtíží. 8. Sekundární socializace; předškolní výchova, škola a její výchovné působení, přijetí sociální role žáka, spolužáka; pedagogický proces - vliv na osobnostní rozvoj; domácí vzdělávání versus školní socializace. Proces výchovy jako řízení životní aktivity člověka (tzv. tvarování jedince) versus koncept edukace jako starosti o člověka. Význam osobnostní a sociální výchovy při komplexní edukační péči. Expresivní aktivity a jejich užití ve výchově. Funkce exprese v poznávání sociálního a kulturního kontextu. Výchovný efekt exprese, interpretace a společné reflexe. 9. Volnočasové aktivity, vliv mimoškolních a mládežnických organizací na socializaci. Vrstevnické skupiny a jejich vliv na dospívajícího; pedagogická práce se sociální skupinou. Vliv komunikačních médií na psychosociální vývoj jedince; možné výchovné problémy. 10. Diferenciace světonázorových postojů, životních hodnot a norem. Problematika individualistického hédonismu a redukcionismu versus osobnostně rozvíjející edukace. 11. Socializace a individualizace, sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. 12. Rozpoznání obtížné životní situace dítěte či dospívajícího; vývojové krize a jejich produktivní zpracování; význam sociální opory; dvojí role pedagogického pracovníka při poskytování psychologické podpory žákům v obtížných životních situacích a možné problémy. 13. Zařízení poskytující poradenskou a preventivně výchovnou péči, možnosti převýchovné a socioterapeutické péče o děti a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy; ústavní výchova a ochranná výchova. Vztah mezi výchovnou a sociální prací: sociální pedagogika a kontaktní práce mimo zdi školských institucí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenta se základními otázkami teorie výchovy a s vybranými praktickými problémy výchovné činnosti. Student by po jeho absolvování měl být schopen volit adresné výchovnmé přístupy, analyzovat různá výchovná témata, vyhodnocovat jejich možné dopady a kvalifikovaně na ně reagovat. Součástí odborné výbavy by měla být schopnost popularizace a přesvědčivé prezentace vybraných otázek týkajících se problematiky výchovy.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Teorie výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Získání zápočtu je podmíněno: nejméně 75% účastí na cvičeních, prezentací projektu na zadané téma, zpracování komparativní analýzy alespoň 2 publikací z předepsané odborné literatury (nejméně 1 kniha je ze souboru základní literatury) a provedení pedagogického rozboru výchovného stylu popsaného autorem některého díla uvedeného ve vybraných literárních zdrojích. Vykonání zkoušky probíhá formou odborné rozpravy v rozsahu hlavních témat.
Doporučená literatura
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0076-5.
 • BOWLBY, J. Ztráta: Smutek a deprese. Praha: Portál, 2013.
 • DREWERMANN, E. Co je důležité, je očím neviditelné. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. ISBN 80-85959-14-3.
 • FELLINI, F., GUERRA, T. Amarcord. Praha: Odeon, 1978.
 • GREENE, G. Kus života. Praha: Vyšehrad, 1974.
 • HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-327-7.
 • HEBDIGE, D. Subkultura a styl. Praha: Dauphin, 2012. ISBN 978-80-7272-197-9.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • CHAGALL, M. Ma vie / Můj život. Praha: Metafora, 2013. ISBN 978-80-7359-358-2.
 • IRVING, J. Svět podle Garpa. Praha: Odeon, 2008. ISBN 978-80-207-1276-9.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R, ed. Teorie výchovy ? tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2412-9.
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, 2016.
 • KAST, V. Otcové ? dcery, synové ? matky: práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0401-5.
 • KLÍMA, P., et al. Kontaktní práce. Praha : Česká asociace streetwork, 2009. ISBN 978-80-254-4001-8.
 • KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J., eds. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-415-0.
 • KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-135-X.
 • LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5.
 • LORENZ, K. Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000..
 • LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-180-0.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MILLEROVÁ, A. Na počátku byla výchova: neopakujte chyby svých rodičů. Praha: Triton, 2017.
 • PAGNOL, M. Jak voní tymián. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-195-1.
 • PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-.
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0345-2.
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • PONĚŠICKÝ, J. Člověk a jeho postavení ve světě. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-861-1.
 • POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-233-5.
 • SALINGEROVÁ, M. A. Kdo chytá sny. Praha: Volvox Globator, 2003. ISBN 80-7207-460-1.
 • SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH S., et al. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
 • SLAVÍK, J., WAWROSZ. P. Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky. II. dil.. Praha UK, 2004. ISBN 80-7290-130-3.
 • STROUHAL, M. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0.
 • ULLMANNOVÁ, L. Proměny. Praha: Práce, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr