Předmět: Využití uměleckých činností a pracovních aktivit waldorfské pedagogiky

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Využití uměleckých činností a pracovních aktivit waldorfské pedagogiky
Kód předmětu KPP/UCW-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
1. Waldorfská pedagogika, rozvoj osobnosti a význam rukodělných činností. Vývojové fáze dítěte a význam smyslů pro rozvoj osobnosti. 2. Práce s textilem v aktivitách waldorfské pedagogiky. Význam pro rozvoj osobnosti a využití v oblasti neformálního vzdělávání. 3. Malování, kreslení ve waldorfské pedagogice. Význam pro rozvoj osobnosti. 4. Modelování, keramická tvorba a její význam pro rozvoj osobnosti a využití v oblasti neformálního vzdělávání. 5. Práce se dřevem v aktivitách waldorfské pedagogiky. Význam pro rozvoj osobnosti a využití v oblasti neformálního vzdělávání. 6. Přírodní materiály (listy, větve, ručně vyrobený papír, kameny aj.) a její význam pro rozvoj osobnosti a využití v oblasti neformálního vzdělávání. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je seznámit studenty se zásadami rozvoje osobnosti dítěte prostřednictvím bohatých aktivit (řemesel) a rukodělných činností v rámci waldorfské pedagogiky. Cílem kurzu je jednak seznámení studenta s významem rukodělných činností ve waldorfské pedagogice, ale i uvědomění se jejich možného využití v pedagogických situacích širšího významu.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Kriticky zhodnotit výběr uměleckých činností ve výchovné a vzdělávací práci pedagoga dle zásad waldorf pedagogiky. 2. Navrhnout a realizovat a zhodnotit výchovně vzdělávací program s využitm uměleckých činností z waldorfské pedagogiky.
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

ústní kolkovium
Doporučená literatura
  • KELLER, G. Škola srdce(m): waldorfské inspirace a proměny současné pedagogiky. Praha: Malvern, 2018. ISBN 978-80-7530-130-7.
  • KOEPKE, H. Tři stupně ve vývoji školního dítěte: sedmý, devátý a dvanáctý rok života z hlediska waldorfské pedagogiky: praktické podněty pro rodiče a pedagogy.. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013. ISBN 978-80-905222-2-0.
  • RICHTER, T., ed. Vzdělávací plán pro 1. až 12. ročník waldorfské školy: pedagogické pojetí a vzdělávací cíle.. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013. ISBN 978-80-905222-5-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr