Předmět: Úvod do pedagogické praxe

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvod do pedagogické praxe
Kód předmětu KPP/UPP-B
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Osobnost učitele. Problémy učitelské profese, autorita, vyučovací styl (komparace vybraných dovedností a stylu práce učitelů, u nichž budou studenti na hospitacích). 2. Nástroj pro sebehodnocení - učitelské kompetence, kritéria hodnocení učitele. 3. Struktura vyučovací hodiny. Organizace výuky, metody (praktické cvičení, pozorování ve výuce a rozbor). 4. Specifikum pedagogické komunikace, sociální interakce, komunikace žák-učitel, žák-žák (praktické cvičení v semináři - používání řeči, slovní a mimoslovní projev atd., pozorování při hospitaci). 5. Motivace k učení, aktivizace žáků ve výuce (pozorování ve výuce a rozbor). 6. Vnitřní diferenciace, práce s žáky se specifickými potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání (s poruchami učení či chování, s neprospívajícími žáky, s nadanými žáky), pedagogický asistent a jeho kompetence ve výuce. 7. Specifika výuky na 1. a 2. stupni ZŠ - odlišnosti v cílech, organizaci výuky, metodách apod., způsoby práce s ohledem na vývojové zvláštnosti. Praktická cvičení (diference mezi žáky ve schopnostech a výkonu, rozdíly mezi dívkami a hochy, zkoušení a hodnocení žáků apod.). 8. Sociometrie. Třída jako sociální skupina. (Praktické cvičení.) 9. Současné výchovné problémy (šikana, záškoláctví, kouření, alkohol, drogy, mobil ve výuce apod.). Rozbor, diskuze.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí studenty do školského terénu, kde absolvují následující činnosti: nácvik pozorovacích technik, aktivity exkurzního charakteru, besedy s pedagogickými pracovníky konkrétních fakultních základních škol, praktické osvojení některých výzkumných metod, hospitace ve vyučovacím procesu, psychodidaktická analýza vyučovací hodiny, příprava, realizace, analýza a sebereflexe imitovaného mikrovýstupu v rámci cvičení. Obecným smyslem předmětu je obsahová integrace učiva teoretických pedagogických a psychologických disciplín s praktickými problémy vzdělávání, tedy zprostředkování vazby mezi přednášenými tématy a v terénu odpozorovanými jevy. Těžiště činnosti je v konkrétně cílených hospitacích ve výuce a jejich reflexích. Náslechy nejsou zaměřeny předmětově, ale především na dovednosti učitele při řízení výuky.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. porozumět obsahu daného předmětu 2. kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Základní pedagogické a psychologické poznatky.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast ve výuce, průběžné plnění zadaných úkolů včetně prezentace mikrovýstupu, vypracování portfolia s náslechovými záznamy.
Doporučená literatura
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • LANGER, J. a kol. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5119-0.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • PÍŠOVÁ, M. et al. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5744-9.
 • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
 • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-247-6871-2.
 • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr