Předmět: Úvodní soustředění

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvodní soustředění
Kód předmětu KPP/USS-P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Vize a struktura oboru. 2. Využití informačních médií ve studiu. Knihovnické služby. 3. Zkušenosti studentů vyšších ročníků se studiem. 4. Teambuilding ve skupinách. Pro kominovanou formu: Úvodní soustředění se realizuje blokově. Podílí se na jednotlivých částech všichni vyučující v přímém kontaktu se studenty.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 76 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s cíli, obsahem a formou studia oboru; umožnit jejich úvodní vzájemné poznání a podpořit vytvoření skupinových vztahů vedoucích k nastavení tvůrčího a sociálně pozitivního klimatu v rámci studia. V rámci soustředění jsou studenti seznámeni s organizačními a administrativními podmínkami studia. Vyučující zároveň získají rámcový přehled o osobnostních a profesně pedagogických předpokladech a zaměření studentů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Úvodní soustředění 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními dovednostmi k vysokoškolskému studiu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v celém rozsahu.
Doporučená literatura
 • Zlatý fond her / sest. Zapletal,M., Mladá fronta, Praha, 1990..
 • Zlatý fond her II / sest. Hrkal, J. a Hanuš, R., Portál, Praha, 1998..
 • JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie. Praha: Univerzita Karlova, 1997..
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha, 3.vyd. 2000..
 • PÁVKOVÁ,J. et al. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Portál, Praha, 1999..
 • SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas, Karolinum, Praha, 2000.. ISBN 80-246-0044-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr