Předmět: Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech
Kód předmětu KPP/VDAP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pojetí pedagogiky zážitku: široká aplikace ve výchovné praxi. 2. Realizace pragmatických proudů ve výchově. 3. Projektové pojetí ve výchovném rámci, činnostní programy. 4. Výchovná paradigmata kooperativních a týmových přístupů. 5. Hra a její aplikace, novodobá pojetí a výchovný kontext. 6. Blíže k přírodě: výchovný model přirozené výchovy. 7. Současná pojetí v postmoderních výchovných projektech.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je vést studenta k dovednosti tvorby výchovně vzdělávacích programů, k jejich analýze, k aplikaci jejich variant a modifikacím. Koncept a realizace předmětu povede studenta jednak k operacionalizaci teoretických konceptů, současně ovšem také k uvažování nad hranicemi a potenciálem a nad riziky a úskalími v současnosti velmi různorodých přístupů realizace výchovně vzdělávacích programů pro kategorie dětí i dospělých.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktické aplikace ve výchovně-vzdělávacích programech 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z oblasti obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • ČINČERA, J., CAHA, M. Výchova a budoucnost. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-099-9.
 • ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-147-8.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.
 • KAŠOVÁ, J. Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii a praxi. Kroměříž: Juventa, 1995.
 • NEUMAN, J., HERMOCHOVÁ, S. Nejlepší hry do kapsy. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0468-8.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr