Předmět: Didaktické koncepce

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktické koncepce
Kód předmětu KPP/VDIK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Východiska didaktických koncepcí 2. Didaktika jako teorie vzdělávání a výchovy, pojem a předmět, pojetí, základní problémy, metody zkoumání, vztah didaktiky k dalším vědám, oborové zaměření didaktik 3. Determinanty vzdělávání, kulturní, politické a sociální souvislosti 4. Proces vzdělávání, historický kontext, teorie vzdělávání, systematizace, proudy 5. Didaktické koncepce, filosofická a psychologická východiska 6. Didaktické koncepce, současné pojetí a postmoderní svět 7. Didaktické koncepce, kurikulární souvislosti

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vede studenta od diskuze nad výchovnými paradigmaty k cíleněji a pragmatičtěji formulované problematice koncepcí teorie vzdělávání. Cílem je orientovat studenta v základních didaktických kategoriích, v principech a relacích systému didaktiky, poskytnout přehled vzdělávacích konceptů a iniciovat diskuzi variantních přístupů v teorii vzdělávání a výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktické koncepce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • KALHOUS, Z. OBST, O., a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.
 • PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr