Předmět: Výchova demokratického občana

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova demokratického občana
Kód předmětu KPP/VDO-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Výchova a demokracie - úvod do problematiky. 2. Škola a občanská společnost (participace žáků na životě školy, demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy). 3. Tolerance, demokracie a vnitřní život školy. 4. Výchova proti rasismu, výchova k toleranci (příprava a realizace studentských vzdělávacích projektů). 5. Totalitarismus a výchova - vzdělávání (vůdcovství a diktatura jako protiváha pluralitní demokracie; historické zkušenosti s totalitárními systémy). 6. Svědkové minulosti - studentské projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty jak se současnou pedagogickou odbornou diskusí na téma demokracie a výchova, tak i s historickými souvislostmi dané problematiky. V popředí modulu stojí činnostní přístup, tvorba a realizace vzdělávacích projektů na vybraná témata dle RVP ZV (demokracie, tolerance, totalitarismus, demokratické způsoby řešení konfliktů) určených pro výuku na 1. stupni ZŠ.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova demokratického občana 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z primární pedagogiky a z dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Projekt.
Doporučená literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, M., STARÁ, J., MATOUŠEK, O. Základy demokracie - spravedlnost: učebnice pro 4.-6. ročník základní školy. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-881-6.
 • GOLLOB, R., KRAPF, P. eds. Výuka demokracie: sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6089-0.
 • HOBSBAWM, E. J. Globalizace, demokracie a terorismus. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1725-3.
 • JAKUBOWICZ, K. Média a demokracie v 21. století: hledání nových modelů. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8449-0.
 • KASPEROVÁ, D. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. ISBN 978-80-7308-327-4.
 • MRÁZOVÁ KRAJÍČKOVÁ, L., SKÁCELOVÁ, J. Demokracie versus extremismus - výchova k aktivnímu občanství: aktivity a pracovní listy. Praha: Asi-milovaní, 2013. ISBN 978-80-905551-2-9.
 • POL, M., RABUŠICOVÁ. M., NOVOTNÝ, P. Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4210-9.
 • STARÁ, J., VÁLKOVÁ, J. Základy demokracie - odpovědnost: učebnice pro 5.-6. ročník základní školy. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-224-9.
 • STARÝ, K., MATOUŠEK, O., STARÁ, J. Základy demokracie - soukromí: učebnice pro 4.-6. ročník základní školy. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-879-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr