Předmět: Výchova v evropských a globálních souvislostech

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova v evropských a globálních souvislostech
Kód předmětu KPP/VEG-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Evropa, evropanství a evropské instituce (evropské kulturní hodnoty, evropanství a česká národní tradice, procesy sjednocení Evropy a evropské instituce). 2. Setkávání národního a evropského v životě jedince a školy (překonávání národních kulturních tradic v evropském kontextu, naše vztahy s evropskými zeměmi, region - stát - Evropa). 3. Evropa a vzdělávání (Evropan jako cíl vzdělávání, programy evropské mobility). Měnící se role a struktura rodiny v evropských zemích. 4. Evropská výchova a škola (výchova k toleranci a otevřenosti jako základ evropské výchovy). 5. Obraz Evropy v představách žáků - studentský projekt (analýza vzdělávacích obsahů z pohledu kritéria evropského vzdělání, analýza obsahu učiva na základě kritérií evropské dimenze). 6. Příprava a realizace externího semináře - návštěva české a německé "evropské školy" v euroregionu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí studenty do problematiky evropské dimenze ve vzdělávání, seznamuje se základními evropskými institucemi a vede ke kritickému zamyšlení nad historickými i aktuálními souvislostmi soužití evropských národů. Cvičení si kladou za cíl pěstování pozitivních postojů v oblasti tolerance, otevřeného jednání, spolupráce a zodpovědnosti v problematice evropanství tak, aby studenti ve své budoucí pedagogické činnosti rozvíjeli u žáků vědomí evropské identity při respektování identity národní.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova v evropských a globálních souvislostech 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z primární pedagogiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Ústní kolokvium, odevzdání samostatné přípravy na výuku s ohledem na principy evropanství.
Doporučená literatura
 • BAAR, V., HOUDKOVÁ, Z. Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-83-6.
 • BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1195-X.
 • BECK, U. Co je to globalizace?: omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-123-9.
 • GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-15-6.
 • GIDDENS, A. Unikající svět: Jak globalizace mění náš život. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-91-5.
 • GOŇCOVÁ, M. Evropská politická společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5354-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr