Předmět: Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín
Kód předmětu KPP/VGT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět se věnuje problematice výchovy a vzdělávání židovských dětí v mezních podmínkách ghetta Terezín. Studenti se seznámí s možnostmi a danostmi výchovy v mezní situaci života v ghettu Terezín v letech 1942-45, s různými výchovnými koncepcemi a pedagogickými názory terezínských vychovatelů. Prezentovány budou deníky, kresby, básně, texty, písně a divadelní hry terezínských dětí, které vznikly v ghettu Terezín. V předmětu budou využívány jak texty, tak i obrazové materiály, videodokumenty k dané problematice. Součástí předmětu je návštěva ghetta Terezín.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 7 hodin za semestr
 • Exkurze - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student se seznámí s problematikou výchovy a vzdělávání židovských dětí v průběhu 2. světové války v mezní situaci života v ghettu Terezín.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z oblasti obecné pedagogiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • ADLER, H. G. Terezín 1941-1945: tvář nuceného společenství. Praha: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-024-4.
 • ADORNO, T. Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970.
 • BROD, T., KÁRNÝ, M., KÁRNÁ, M., eds. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau. Praha: Melantrich, 1994. ISBN 80-7023-193-9.
 • KÁRNÝ, M., BLODIG, V., eds. Terezín v konečném řešení židovské otázky. Praha: Logos, 1992. ISBN 80-901352-X.
 • KASPEROVÁ, D. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. ISBN 978-80-7308-327-4.
 • REDLICH, E. Zítra pojedeme, synu, pojdeme transportem. Brno: Doplněk, 1995. ISBN 80-85765-40-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -