Předmět: Integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání
Kód předmětu KPP/VIIV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Hoppan Klára, Mgr.
Obsah předmětu
1. Systém podpory jedinců se specifickými potřebami v ČR. Organizace a instituce podporující integraci a inkluzi v ČR. 2. Podpora jedince se specifickými potřebami v rodinném prostředí. 3. Podpora jedince se specifickými potřebami v prostředí náhradní rodinné péče. 4. Podpora jedince se specifickými potřebami v rámci jeho výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních. 5. Podpora jedince se specifickými potřebami ve volném čase.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi podpory jedinců se specifickými potřebami při jejich začleňování do majoritní populace. Studenti se seznámí se základními kameny společenské integrace jedinců s různými formami hendikepů, počínaje organizacemi a institucemi poskytujícími patřičnou podporu v integraci a inkluzi, přes odbornou a osobnostní vybavenost a kvalifikaci pracovníků těchto organizací a zařízení, až po činnosti, které jsou nedílnou součástí integračních a inkluzivních procesů v naší společnosti.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • Patříte mezi nás?, aneb, Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků. [Praha]: NIDM - Národní institut dětí a mládeže, 2010. ISBN 978-80-86784-96-0.
 • FITZNEROVÁ, I. Máme dítě s handicapem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-663-6.
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotních postižení. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0054-3.
 • JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-590-5.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Kurs integrace dětí se speciálními potřebami. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-206-8.
 • LECHTA, V., ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • NOVOTNÁ, M., KREMLIČKOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-85937-60-3.
 • OPATŘILOVÁ, D., et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.
 • UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.
 • VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr