Předmět: Vybrané kapitoly z andragogiky

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané kapitoly z andragogiky
Kód předmětu KPP/VKA-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Andragogika, její možnosti a omezení. Andragogická didaktika. 2. Dospělá osobnost v procesu učení. Specifika učení a vzdělávání dospělých. 3. Osobnost a role lektora ve vzdělávání dospělých. Význam práce se zpětnou vazbou. Supervize, sebe-podpora. 4. Individuální vzdělávání a rozvoj. Metody individuálního vzdělávání - analýza stop a výsledků činnosti, pozorování a shadowing, rozhovor, experiment, mentoring. 5. Skupinové vzdělávání a rozvoj. Skupinové vzdělávací programy a plány. Metody skupinového vzdělávání. Tvorba týmu. 6. Zadání vzdělávací aktivity (zakázka). Definice formy, obsahu a průběhu vzdělávacího programu. Měření kvality a efektivity vzdělávacích programů. Získávání zpětné vazby a prezentace výstupů ze vzdělávání. 7. Gerontopedagogika. Možnosti a limity práce se seniory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na cyklus procesu vzdělávání dospělých, tj. od formulace zakázky na vzdělávání, přes uchopení specifik práce s dospělými (mladá dospělost, střední dospělost a seniorský věk), až po definici cílů, obsahu a volbu metod vzdělávacího procesu. Studenti se seznámí s možnostmi a pravidly individuálního a skupinového vzdělávání dospělých. Podstatnou součástí předmětu je práce na sebe-poznání vlastních vloh a omezení studentů jako potenciálních lektorů v oboru andragogiky.
Po absolvování předmětu je student schopen samostatně sestavit zakázku, definovat typ, obsah a metody vzdělávacího programu, stanovit ukazatele pro měření jeho efektivity a je schopen program alespoň částečně realizovat.
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na výuce. Zpracování domácích zadání a jejich prezentace v rámci seminářů, studium literatury k probíraným tématům. V rámci klasifikovaného zápočtu studenti prokáží schopnost samostatně odvodit zadání pro vzdělávací program, zpracovat jeho podrobný návrh a prezentovat z něj konkrétní aktivitu.
Doporučená literatura
 • BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-930-9.
 • BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
 • BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-542-6.
 • HARTL, P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-841-7.
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1155-9.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • MAXWELL, J. C. Týmová spolupráce 101: co potřebuje každý znát. Hodkovičky [Praha]: Pragma, 2015. ISBN 978-80-7349-388-2.
 • MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4336-3.
 • MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3455-2.
 • MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3.
 • MUŽÍK, J. Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-581-6.
 • PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4806-1.
 • PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4748-4.
 • SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0318-1.
 • ŠIMEK, D. Vybrané problémy teorie výchovy dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. ISBN 80-7067-008-8.
 • VETEŠKA, J., VACÍNOVÁ, T., a kol. Aktuální otázky vzdělávání dospělých. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-012-9.
 • VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1026-9.
 • WHITMORE, J. Koučování. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-273-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr