Předmět: Náhradní rodinná péče

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Náhradní rodinná péče
Kód předmětu KPP/VNRP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Institut náhradní rodinné péče 2. Historie náhradní rodinné péče 3. Současné trendy v náhradní rodinné péči v ČR 4. Právní úprava náhradní rodinné péče v ČR 5. Jednotlivé instituty náhradní výchovy 6. Typy náhradní rodinné péče - svěření do péče jiné osoby než rodiče, osvojení (nezrušitelné, mezinárodní osvojení), pěstounská péče (pěstounská péče na přechodnou dobu), poručenství 7. Zprostředkování náhradní rodinné péče 8. Postavení orgánů sociálně-právní ochrany dětí a jejich vzájemná součinnost

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je ukázat studentům význam rodinného prostředí ve výchově dítěte, s důrazem na psychické potřeby dítěte a možnosti jejich naplňování v biologické a náhradní rodině. Studenti si osvojí základní znalosti legislativních procesů a postupů při realizaci umístění dítěte mimo biologickou rodinu. Seznámí se s problematikou přijetí a výchovy dítěte vyrůstajícího mimo biologickou rodinu. Získají sociálně-psychologické dovednosti, které vytváří předpoklady pro vlastní osobnostní rozvoj i růst.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Náhradní rodinná péče 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má znalosti z pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • BUBLEOVÁ, V., et al. Základní informace o osvojení (adopci). Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014. ISBN 978-80-87455-18-0.
 • BUBLEOVÁ, V., et al. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014. ISBN 978-80-87455-19-7.
 • CAIRNS, K. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická odolnost. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0370-4.
 • KOVAŘÍK, J., a kol. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-957-7.
 • MATĚJČEK, Z., a kol. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8.
 • MATĚJČEK, Z., ed. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2012. ISBN 978-80-87455-14-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr