Předmět: Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi
Kód předmětu KPP/VPP-B
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Školský systém v ČR 2. Školské systémy sousedních zemí, komparace s ČR 3. Systém speciálních škol v ČR, vzdělání zdravotně postižených dětí 4. Inkluze v českém vzdělávacím systému, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Mimořádně nadaní a talentovaní žáci a péče o ně, víceletá gymnázia 6. Základní školy s alternativními vzdělávacími programy 7. Soukromé školy v českém školském systému 8. Povinný předškolní rok v mateřské škole, přípravné třídy, odklad školní docházky

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Funkcí předmětu je uvedení studentů do školského terénu a získání elementárních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe vybraných psychodidaktických jevů. Předmět je orientován na školský systém, zejména na systém základního školství včetně škol speciálních, na praktickou metodologickou průpravu a rozvoj osobnostních profesních předpokladů studentů. Studenti se v rámci daného předmětu zúčastní besed s pedagogickými pracovníky v konkrétních školských zařízeních a přímé výchovně vzdělávací činnosti v rámci hospitací.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. porozumět obsahu daného předmětu 2. kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Písemná práce

Aktivní účast na kurzu, průběžné plnění zadaných úkolů, vypracování portfolia.
Doporučená literatura
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • LANGER, J. a kol. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5119-0.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • PÍŠOVÁ, M. et al. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5744-9.
 • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
 • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-247-6871-2.
 • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr