Předmět: Vybrané otázky pedagogické praxe - exkurze

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané otázky pedagogické praxe - exkurze
Kód předmětu KPP/VPP-P
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti před exkurzí zpracovávají pod vedením vyučujícího plán exkurze, tematicky vymezují exkurzy, činí "předvýzkum" k tématu exkurze. Během exkurze pracují studenti na zadaném tématu, zpracovávají k němu podklady ve skupině. Výstupy z exkurze jsou prezentovány v průběhu exkurze a zároveň po jejím skončení v rámci evaluačního semináře. Příprava na exkurzi probíhá formou studia odborných textů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Skupinová konzultace
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Exkurze - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zpracovat vybrané pedagogické téma na základě návštěvy pedagogické instituce či na základě návštěvy vybraného muzea, výstavy apod. vážící se k tématu pedagogické exkurze.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu daného předmětu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi pedagogiky ze střední školy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace skupinové práce

Aktivní účast. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr