Předmět: Vybrané problémy výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané problémy výchovy
Kód předmětu KPP/VPV-P
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavní témata 1. Rizikové chování - vývojové příčiny rizikového chování, projevy rizikového chování jako odraz naplňování potřeb, vymezení norem a normality chování, vymezení rizikového chování ve vztahu k sociálně deviantnímu a sociálně patologickému chování, druhy, projevy, příčiny a funkce rizikového chování (záškoláctví, šikana a agrese, rizikové sporty, rizika v dopravě, rasismus a xenofobie, sekty, sexuálně rizikové chování, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, týrání, zneužívání a zanedbávání). 2. Prevence rizikového chování - druhy prevence rizikového chování, efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování, zařízení poskytující prevenci rizikového chování, pedagog jako poskytovatel primární prevence rizikového chování, diagnostika vztahů ve skupině jako součást primární prevence rizikového chování, práce se skupinou jako součást primární prevence rizikového chování. 3. Řešení rizikového chování - vliv sociálních faktorů na projevy a řešení rizikového chování, nástroje pedagoga při řešení rizikového chování, instituce při řešení rizikového chování, význam a formy spolupráce a komunikace pedagoga a rodiny při řešení rizikového chování, dítě a dospívající při řešení rizikového chování. 4. Agrese - vymezení agrese, agresivity a asertivity, příčiny agrese, druhy agrese, řešení agrese dětí a dospívajících pedagogem, prevence agrese realizovaná pedagogem. 5. (Kyber)šikana - pozice a role dětí a dospívajících ve skupině, vztahy mezi dětmi a dospívajícími ve skupině, vymezení (kyber)šikany, aktéři šikany, vývojová stádia šikany, formy (kyber)šikany, diagnostika výskytu (kyber)šikany ve skupině, řešení (kyber)šikany pedagogem, prevence (kyber)šikany realizovaná pedagogem. 6. Týrání, zneužívání a zanedbávání - vymezení CAN, identifikace projevů CAN u dítěte a dospívajícího pedagogem, postup pedagoga při podezření na CAN u dítěte a dospívajícího, spolupráce pedagoga s odborem sociálně právní ochrany dětí a policií při podezření na CAN u dítěte a dospívajícího, oznamovací povinnost pedagoga při podezření na CAN u dítěte a dospívajícího, připravenost pedagoga na intervenci u dítěte a dospívajícího s podezřením na CAN. 7. Závislostní chování - vymezení závislostního chování, příčiny experimentování a závislostního chování, druhy experimentování a závislostního chování, řešení problémů spjatých s experimentováním dětí a dospívajících s návykovými látkami pedagogem, prevence závislostního chování realizovaná pedagogem. Pro kombinovanou formu: Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 30% výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a připravené e-learningové studijní opory. Rozcestník na e-learningové opory k jednotlivým předmětům je umístěn na fakultním portálu: studuji.fp.tul.cz. Po přihlášení (formulář jako pro studenty DVPP, uživatelské jméno: akreditacni.komise, heslo: akreditace-FPTUL) je k dispozici v kategorii Rozcestník pro akreditace (viz https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=178) pro každý program jeden kurz, v rámci něhož jsou umístěny přehledně odkazy na elektronické opory k jednotlivým předmětům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí rizikového chování dětí a dospívajících a s možnostmi prevence a řešení rizikového chování žáků ze strany pedagoga volného času a dalších institucí.
Student zná základní formy rizikového chování dětí a dospívajících. Student popíše projevy a možnosti rozpoznání výskytu rizikového chování u dětí a dospívajících. Student zná příčiny výskytu rizikového chování u dětí a dospívajících. Student rozumí souvislosti výskytu rizikového chování s vývojově a sociálně podmíněnými faktory. Student zvládne řešit výskyt rizikového chování u dětí a dospívajících z pozice volnočasového pedagoga. Student zná úrovně prevence rizikového chování. Student zná cíle prevence vybraného rizikového chování. Student rozumí tomu, co je a není v rámci prevence rizikového chování specifickou prevenci a nespecifickou prevenci. Student rozumí tomu, co je a není v rámci prevence rizikového chování efektivní / neefektivní prevencí. Student rozumí roli prevence rizikového chování ve volném čase. Student sestaví funkční program primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základníi znalosti z vývojové psychologie. Absolvovaná praxe s dětmi anebo dospívajícími.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce

aktivní účast ve výuce, tvorba základního programu primární prevence pro zvolenou věkovou skupinu a zvolený druh rizikového chování
Doporučená literatura
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016.
 • KALINA, K., a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4450-6.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MERTIN, V. Ze zkušeností dětského psychologa. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-764-5.
 • [MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY]. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016.
 • PUGNEROVÁ, M., KVINTOVÁ, J. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5452-9.
 • Robert, J. Nenech si to líbit!: ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0340-7.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016.
 • VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0929-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr