Předmět: Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu
Kód předmětu KPP/VPV-V
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Italská pedagogika v meziválečném období. 2. Italská pedagogická diskuse a otázka inkluze - historické a aktuální otázky. 3. Reformně pedagogické hnutí v historické perspektivě. 4. Vztah kulturní historie, kulturních věd a pedagogiky. 5. Vybrané otázky filozofie výchovy v středoevropském kontextu. 6. Dějiny slovenského pedagogického myšlení ve 20. století. 7. Interpretace textů a pedagogický výzkum.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět sleduje rozšíření znalostí studentů v oblasti srovnání pedagogických otázek v evropské diskusi, ale i zvýšení otevřenosti a citlivosti studentů nahlížet pedagogické problémy v mezinárodním srovnání. Předmět je zařazen na konec studia, neboť se předpokládá, že studenti již disponují odbornými základními i prohloubenými znalostmi a dovednostmi v obecné pedagogice, didaktice a pedagogické psychologii, případně etopedii a sociální pedagogice. Na tyto základy studenti navazují v rámci mezinárodního srovnání vybraných pedagogických problémů s experty předních evropských univerzit.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce
Předpoklady
Student má znalosti v oblasti pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Aktivní účast ve výuce, vypracování seminární práce.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr