Předmět: Vybrané výchovné problémy 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané výchovné problémy 2
Kód předmětu KPP/VPV2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Agrese - vymezení agrese, agresivity a asertivity, příčiny agrese (biologické, psychické, sociální, situační), druhy agrese (verbální a fyzická, přímá a nepřímá, aktivní a pasivní), řešení agrese dětí a dospívajících pedagogem volného času, prevence agrese realizovaná pedagogem volného času. (Kyber)šikana - pozice a role dětí a dospívajících ve skupině, vztahy mezi dětmi a dospívajícími ve skupině, vymezení (kyber)šikany, aktéři šikany (agresor, oběť, přihlížející většina), vývojová stádia šikany (proměny ve vnímání a v projevech na straně aktérů šikany), formy (kyber)šikany, diagnostika výskytu (kyber)šikany ve skupině, řešení (kyber)šikany pedagogem volného času, prevence (kyber)šikany realizovaná pedagogem volného času. Týrání, zneužívání a aznedbávání (CAN) - vymezení CAN, identifikace projevů CAN u dítěte a dospívajícího pedagogem volného času, postup pedagoga volného času při podezření na CAN u dítěte a dospívajícího, spolupráce pedagoga volného času s odborem sociálně právní ochrany dětí a policií při podezření na CAN u dítěte a dospívajícího, oznamovací povinnost pedagoga volného času při podezření na CAN u dítěte a dospívajícího, připravenost pedagoga volného času na intervenci u dítěte a dospívajícího s podezřením na CAN. Závislostní chování - vymezení závislostního chování, příčiny experimentování a závislostního chování (biologické, psychické, sociální, situační), druhy experimentování a závislostního chování (látkové a nelátkové závislosti, legální a nelegální návykové látky), řešení problémů spjatých s experimentováním dětí a dospívajících s návykovými látkami pedagogem volného času, prevence závislostního chování realizovaná pedagogem volného času.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 54 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vybranými formami rizikového chování dětí a dospívajících a s možnostmi jejich prevence a řešení ze strany pedagoga volného času a dalších institucí.
Student zná vybrané formy rizikového chování dětí a dospívajících, jejich projevy, příčiny, způsoby řešení a prevence. Student zvládne řešit výskyt vybraných forem rizikového chování u dětí a dospívajících z pozice volnočasového pedagoga. Student navrhne zlepšení svého program primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti rizikového chování.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce

Aktivní účast na kontaktní výuce. Návrh a prezentace zlepšení programu primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování.
Doporučená literatura
  • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
  • JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016.
  • KALINA, K., a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015.
  • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
  • [MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY]. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016.
  • PUGNEROVÁ, M., KVINTOVÁ, J. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr