Předmět: Vybrané problémy výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané problémy výchovy
Kód předmětu KPP/VPVY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
Obsah předmětu
Rizikové chování - vymezení norem a normality chování, vymezení rizikového chování ve vztahu k sociálně deviantnímu a sociálně patologickému chování, vývojové příčiny rizikového chování (vliv úrovně myšlení, vliv psychosociální vyspělosti, vliv morální vyspělosti), projevy rizikového chování jako odraz naplňování potřeb, druhy, projevy, příčiny a funkce rizikového chování (záškoláctví, šikana a agrese, rizikové sporty a rizika v dopravě, rasismus a xenofobie, sekty, sexuálně rizikové chování, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, týrání, zneužívání a zanedbávání). Prevence rizikového chování - druhy prevence rizikového chování (primární, sekundární a terciární; nespecifická a specifická; všeobecná, selektivní a indikovaná), efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování, zařízení poskytující prevenci rizikového chování (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, policie, neziskové organizace), pracovníci provádějící prevenci rizikového chování, diagnostika vztahů ve skupině jako součást prevence rizikového chování, práce se skupinou jako součást primární prevence rizikového chování. Řešení rizikového chování - vliv sociálních faktorů na projevy a řešení rizikového chování (např. sociální kognice a porozumění, sociální vliv ve skupině, poslušnost a autorita ve skupině, výchovné styly rodičů, hodnotová orientace rodiny, sociální zázemí rodiny), mimoškolní instituce při řešení rizikového chování, význam a formy spolupráce a komunikace pedagoga volného času a rodiny při řešení rizikového chování, dítě a dospívající při řešení rizikového chování (náprava nastalé škody, postoj dítěte a adolescenta k rizikovému chování, změny v chování dítěte a adolescenta, sebereflexe).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí rizikového chování dětí a dospívajících a s možnostmi prevence a řešení rizikového chování žáků ze strany pedagoga volného času a dalších institucí.
Student zná základní formy rizikového chování dětí a dospívajících. Student popíše projevy a možnosti rozpoznání výskytu rizikového chování u dětí a dospívajících. Student zná příčiny výskytu rizikového chování u dětí a dospívajících. Student rozumí souvislosti výskytu rizikového chování s vývojově a sociálně podmíněnými faktory. Student zvládne řešit výskyt rizikového chování u dětí a dospívajících z pozice volnočasového pedagoga. Student zná úrovně prevence rizikového chování. Student zná cíle prevence vybraného rizikového chování. Student rozumí tomu, co je a není v rámci prevence rizikového chování specifickou prevenci a nespecifickou prevenci. Student rozumí tomu, co je a není v rámci prevence rizikového chování efektivní / neefektivní prevencí. Student rozumí roli prevence rizikového chování ve volném čase. Student sestaví funkční program primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základníi znalosti z vývojové psychologie. Absolvovaná praxe s dětmi anebo dospívajícími.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce

Minimálně 60% docházka na přednášky a cvičení. Návrh a prezentace programu primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování. Zkouška formou odborné rozpravy se zaměřením na hlubší porozumění vybranému rizikovému chování.
Doporučená literatura
 • ABGRALL, J.-M. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4450-6.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MERTIN, V. Ze zkušeností dětského psychologa. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-764-5.
 • [MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY]. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016.
 • MOREE, D. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0915-7.
 • ŠULOVÁ, L., T. FAIT, P. WEISS a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016.
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr