Předmět: Teorie výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Teorie výchovy
Kód předmětu KPP/VTVY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Teorie výchovy v systému pedagogických věd. Historie vzniku samostatného vědního oboru. Mezioborové vztahy: pedagogika, didaktika, historická pedagogika, filozofie výchovy, sociologie výchovy, sociální pedagogika, etopedie, sociologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, psychopatologie, psychoterapie, socioterapie apod. Teorie výchovy, vymezení oboru; význam pro pedagogické vědy a praxi. Biologická a sociální podmíněnost formování osobnosti; různé koncepce teorie osobnosti, odlišný důraz na klíčové faktory individuálního vývoje a pojetí socializačního působení. Výchova a vzdělávání; výchova a socializace: vymezení pojmů, jejich vzájemné vztahy. Problematika výchovných cílů, jejich historická a společenská podmíněnost. Typy výchovného působení, vliv výchovy na životní styl a soustavu hodnot. Rané dětství a klíčové momenty psychosociálního vývoje; primární socializace a její poruchy; raná péče; důsledky zkušeností z časného dětství pro další osobnostní a sociální vývoj. Dítě a problémy současné rodiny. Možnosti pomoci rodině v případě výchovných obtíží. Sekundární socializace; předškolní výchova, škola a její výchovné působení, přijetí sociální role žáka, spolužáka; pedagogický proces - vliv na osobnostní rozvoj; domácí vzdělávání versus školní socializace. Proces výchovy jako řízení životní aktivity člověka (tzv. tvarování jedince) versus koncept edukace jako starosti o člověka. Význam osobnostní a sociální výchovy při komplexní edukační péči. Expresivní aktivity a jejich užití ve výchově. Funkce exprese v poznávání sociálního a kulturního kontextu. Výchovný efekt exprese, interpretace a společné reflexe. Možnosti a meze využití terapeutických technik ve výchově. Volnočasové aktivity, vliv mimoškolních a mládežnických organizací na socializaci. Vrstevnické skupiny a jejich vliv na dospívajícího; pedagogická práce se sociální skupinou. Vliv komunikačních médií na psychosociální vývoj jedince; možné výchovné problémy. Diferenciace světonázorových postojů, životních hodnot a norem. Problematika individualistického hédonismu a redukcionismu versus osobnostně rozvíjející edukace. Spiritualita ve výchově. Socializace a individualizace, sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova. Rozpoznání obtížné životní situace dítěte či dospívajícího; vývojové krize a jejich produktivní zpracování; význam sociální opory; dvojí role pedagogického pracovníka při poskytování psychologické podpory žákům v obtížných životních situacích a možné problémy. Zařízení poskytující poradenskou a preventivně výchovnou péči, možnosti převýchovné a socioterapeutické péče o děti a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy; ústavní výchova a ochranná výchova. Vztah mezi výchovnou a sociální prací: sociální pedagogika a kontaktní práce mimo zdi školských institucí. Předpoklady pro vlastní terapeutickou činnost pedagogických pracovníků. Možnosti odborné podpory a pomoci v obtížných výchovných situacích. Zásady psychohygieny a poskytování kolegiální opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenta se základními otázkami teorie výchovy a s vybranými praktickými problémy výchovné činnosti. Student by po jeho absolvování měl být schopen volit adresné výchovné přístupy, analyzovat různá výchovná témata, vyhodnocovat jejich možné dopady a kvalifikovaně na ně reagovat. Součástí odborné výbavy by měla být schopnost výkladu, popularizace a přesvědčivé prezentace vybraných otázek týkajících se problematiky výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Teorie výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Literární zdroje určené k pedagogické analýze: Po přečtení některého z níže uvedených děl studující na základě znalostí získaných z teorie výchovy a z pedagogické psychologie určí a náležitě zdůvodní, jaký výchovný styl byl ve vybrané knize jejím autorem popsán. Zváží, jaký vliv měly prvotní zážitky na sebepojetí a další život protagonisty. Provedenou diagnostickou rozvahu podloží konkrétními úryvky. DREWERMANN, E. Co je důležité, je očím neviditelné: hlubinně psychologický výklad Malého prince. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. FELLINI, F. GUERRA, T. Amarcord. Praha: Odeon, 1978. GREENE, G. Kus života. Praha: Vyšehrad, 1974. CHAGALL, M. Ma vie Můj život. Praha: Metafora, 2013. PAGNOL, M. Jak voní tymián. Vyd. 6. Praha: Vyšehrad, 2011. SALINGEROVÁ, M. A. Kdo chytá sny. Praha: Volvox Globator, 2003. ULLMANNOVÁ, L. Proměny. Praha: Práce, 1989. Požadavky na realizaci edukačního projektu: Studující zpracují v týmu vybraná témata ze sylabu, která prezentují na semináři. Mají prokázat schopnost komunikace a spolupráce, vybrat vzdělávací obsah, vytvořit přehlednou prezentaci v PowerPointu a vyložit klíčové pojmy. Studující má umět kriticky posoudit zdroje, obsah vhodně ilustrovat a přesvědčivě argumentovat v následné diskusi. Požadavky pro absolvování zkoušky: Získání atestace k tomuto předmětu je podmíněno: nejméně 75% účastí na seminářích, zdárnou prezentací projektu na zadané téma, zpracování komparativní analýzy alespoň 2 publikací z předepsané odborné literatury (nejméně 1 kniha je ze souboru základní literatury) a provedení pedagogického rozboru výchovného stylu popsaného autorem některého díla uvedeného ve vybraných literárních zdrojích. Celkově studující písemně zpracuje obsah nejméně 3 publikací. Předpokladem pro vykonání zkoušky je orientace v problematice předmětu Teorie výchovy dané sylabem. Analýza textu každé odborné publikace má být zpracována nejméně v rozsahu 4 stran strojopisu. Rozbor krásné literatury má mít rozsah alespoň 2 stran strojopisu.
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Člověk, jaký je. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1385-7.
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0076-5.
 • DREWERMANN, E. Co je důležité, je očím neviditelné. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. ISBN 80-85959-14-3.
 • FELLINI, F., GUERRA, T. Amarcord. Praha: Odeon, 1978.
 • FREUD, A. Já a obranné mechanismy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-084-4.
 • GREENE, G. Kus života. Praha: Vyšehrad, 1974.
 • HEBDIGE, D. Subkultura a styl. Praha: Dauphin, 2012. ISBN 978-80-7272-197-9.
 • CHAGALL, M. Ma vie / Můj život. Praha: Metafora, 2013. ISBN 978-80-7359-358-2.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R, ed. Teorie výchovy ? tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2412-9.
 • JIRÁSEK, I. Zážitková pedagogika. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1485-4.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KAST, V. Otcové - dcery, matky - synové: práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlasní identitě. Praha: Portál, 2004.
 • KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-135-X.
 • KRAUS, B. Sociální deviace v transformaci společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-575-2.
 • LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5.
 • LORENZ, K. Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000..
 • LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-180-0.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
 • MILLEROVÁ, A. Na počátku byla výchova: neopakujte chyby svých rodičů. Praha: Triton, 2017.
 • PAGNOL, M. Jak voní tymián. Praha: Vyšehrad, 2011. ISBN 978-80-7429-195-1.
 • PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-.
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0345-2.
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.
 • PONĚŠICKÝ, J. Člověk a jeho postavení ve světě. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-861-1.
 • POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-233-5.
 • SALINGEROVÁ, M. A. Kdo chytá sny. Praha: Volvox Globator, 2003. ISBN 80-7207-460-1.
 • STROUHAL, M. Teorie výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4212-0.
 • ULLMANNOVÁ, L. Proměny. Praha: Práce, 1989.
 • ZIMBARDO, P., COULOMBOVÁ, N. D. Odpojený muž. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5797-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr